Buscar

juandon. Innovación y conocimiento

La búsqueda del conocimiento en una Sociedad de la Inteligencia

fecha

17 enero, 2013

La Generalitat de Catalunya, quiere mejorar la educación, pero equivoca el camino….

JUANDON
15101579-senal-de-trafico-a-la-educacion-y-buen-trabajo
Ayer la Generalitat de Cataluña sacó estos dos documentos que les paso y me veo en la «obligación» como ciudadano de comentarlos y lo haré en castellano y no en catalán, a pesar de ser unas notas referidas al ámbito educativo catalán, a que personalmente soy catalán y pienso en catalán, pero creo que lo que voy a explicar se refiere a la educación en general…..
15-01-13 | 16:53 (GENERALITAT DE CATALUNYA)

El Govern promou una campanya de coresponsabilitat de les famílies per l’èxit escolar

 • La coresponsabilitat educativa de les famílies forma part de l’eix d’ofensiva de país per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya
 
 • Es crea un aplicació a la xarxa educativa XTEC per posar a l’abast dels centres orientacions, eines i recursos per millorar la implicació de les famílies
El Govern promou una campanya de coresponsabilitat de les famílies a favor de l’èxit escolar. L’objectiu és que la família, com a primera instància educadora, es comprometi amb l’educació dels seus infants o joves i els situï en condicions favorables per a l’aprenentatge. És a dir, coresponsabilitat sí; delegació no. La mesura s’inclou dins de l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, un dels eixos d’actuació de la qual és la implicació i el compromís de la família en el seguiment de l’avaluació acadèmica i personal de l’alumne.
La campanya, avalada avui pel Consell Executiu, comença coincidint amb l’inici de les eleccions als consells escolars dels centres educatius de Catalunya que es fan en un total de 4.617 centres docents des del 14 de gener i fins el 18 de gener.
Està dirigida als prop de 5.000 centres. A través d’una aplicació informàtica podran analitzar quina és la coresponsabilitat de les famílies en el seu centre i en els estudis del seu fill. Així en l’aplicació, que s’ha elaborat, entre d’altres, amb la participació de representants de la taula de les federacions de pares i mares, els centres educatius, podran fer una diagnosi dels punts forts i febles, marcar-se objectius, avaluar el seu compliment i actuar. Ho poden desenvolupar a partir de cinc grans eixos:
 • l’acollida,
 • la carta de compromís educatiu,
 • la informació i la comunicació,
 • la participació i
 • la formació per a les famílies.
La proposta del Govern és que de manera gradual els centres utilitzin l’aplicació per avançar en la coresponsabilitat dels pares i incrementar el seu compromís amb l’educació dels seus fills i, consegüentment, en l’èxit escolar.  Cal tenir en compte que la família té el dret i el deure de coresponsabilitzar-se en l’educació dels fills garantint les condicions d’educabilitat, la creació d’expectatives, el respecte a la carta de compromís educatiu, l’acompanyament escolar a casa, el seguiment escolar i afavorint el clima escolar. Entre els drets també hi ha la participació en la vida del centre a través dels consells escolars o de les associacions de pares i mares.
En aquest sentit, cal tenir en compte que la mitjana ponderada de participació dels familiars en les eleccions als consells escolars és del 10,41%. Aquesta xifra s’incrementa en les edats primerenques, amb un 30,44% a les llars d’infants públiques en les eleccions del 2010 i es redueix fins al 3,51% a secundària en les mateixes eleccions.
Web Família i Escola: Junts X l’educació
L’aplicació per als centres se suma al web Família i Escola que el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el curs 2011-2012. Una eina que vol posar a l’abast de les famílies els recursos, la informació i les orientacions per tal de millorar la implicació d’aquestes en la vida escolar dels seus fills i filles i alhora facilitar-ne la tasca educativa.
El web incorpora periòdicament novetats relacionades amb l’educació dels infants i joves. Actualment, informes sobre les eleccions als consells escolars dels centres, on s’inclouen informacions sobre el calendari del procés, la normativa de referència i les orientacions per a pares i mares de com participar-hi.
D’altra banda, el web també incorpora novetats per a les famílies en els apartats d’informació sobre la prevenció i detecció de l’assetjament i del ciberassetjament, amb eines com les causes, com actuar, idees falses sobre la temàtica i recursos i eines.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16-01-2013 14.28

El Departament d’Ensenyament presenta les competències bàsiques al currículum de primària i secundària com un canvi de paradigma metodològic

 • Avui s’ha presentat el document de desplegament de les competències bàsiques, que permetrà unificar i donar coherència al currículum
 
 • El document és fruit d’un treball de dos anys d’un grup d’experts professionals de l’àmbit educatiu
 
 • Suposa una adequació als objectius de la Unió Europea pel 2020
 
 • Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “hem volgut ajudar els centres. No pot ser que ensenyem d’una manera i en canvi avaluem com ensenyen en altres països. Hem de poder avaluar i ensenyar de la mateixa manera”

 

El Departament d’Ensenyament ha presentat aquest matí els documents de desplegament de les competències bàsiques al currículum d’educació primària i educació secundària, en base als objectius de la Unió Europea pel 2020. Un estudi que suposa un canvi de paradigma metodològic i clarifica les competències bàsiques tant de l’àmbit lingüístic (llengua catalana i llengua castellana) com de l’àmbit matemàtic per a cadascuna de les etapes obligatòries.
L’objectiu d’aquest treball és contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu del país, i  a l’actualització professional dels docents. Tot plegat, per aconseguir millorar l’èxit escolar de l’alumnat català. D’aquesta manera, hi haurà una major adequació amb els objectius fixats per la Unió Europea pel 2020.
Els docents tindran, amb aquest document, els recursos pedagògics, avaluatius i curriculars que donaran coherència i unificaran les competències bàsiques al final de l’etapa de primària i de secundària. El treball permet una integració clara de les competències en el conjunt del currículum i al mateix temps vol ser una referència compartida per tot el sistema educatiu a l’hora de fer avaluacions tant internes com externes. A més, dota també de coherència entre els propòsits competencials de l’educació primària i els de l’educació secundària.
Segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, “amb aquests documents hem volgut ajudar els centres. No pot ser que ensenyem d’una manera i en canvi avaluem com ensenyen en altres països. Hem de poder avaluar i ensenyar de la mateixa manera”. Rigau ha afegit que “el més important és el que passa a l’aula i l’educació és un milfulles, cadascú té el seu paper i es tracta que alineem tots aquests factors”
El grup de treball ha recollit durant dos anys la feina de professionals del món educatiu, personal de l’àmbit universitari, professorat de centres públics i privats, inspecció educativa i personal tècnic del Departament d’Ensenyament, liderats pel catedràtic de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Sarramona.
El document estableix, en cada etapa i per a cada àmbit, quina és la gradació de les competències bàsiques que hauria d’assolir l’alumnat. Alhora, determina els continguts clau associats a cada competència i inclou un seguit d’orientacions metodològiques per tal que el professorat les pugui aplicar a l’aula.
També es recullen un seguit d’exemples d’activitats d’avaluació de cada competència. Finalment, s’afegeix una referència als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples pràctics d’activitats per a dur a terme a les aules relacionats amb el desenvolupament de cadascuna de les competències. Els documents es podran consultar al web www.gencat.cat/ensenyament, i al web www.xtec.cat. Els exemples d’activitats pràctiques d’aula es trobaran a http://apliense.xtec.cat/arc
Competències lingüístiques i matemàtiques
En el cas de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic a primària s’inclouen, per exemple, crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions; o planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. A l’educació secundària, algunes de les competències descrites són, entre d’altres, llegir obres i conèixer els autors/es i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal; i escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
Pel que fa a l’àmbit matemàtica, a l’educació primària algunes de les competències indicades són fer conjetures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les; o traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. A l’educació secundària, alguns dels exemples són usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar; o mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.
La consellera d’Ensenyament ha anunciat durant la presentació dels documents que els propers àmbits per treballar les competències bàsiques seran el científic, la llengua anglesa i la competència digital.
Marc de referència
El Govern de la Generalitat va presentar l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar amb la finalitat de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat català i reduir alhora l’absentisme i l’abandonament escolar. Un dels objectius és complir amb l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea, que estableix que el percentatge d’alumnes de 15 anys amb baix rendiment en competències en Lectura, Matemàtiques i Ciències hauria de ser inferior al 15%.
El Departament d’Ensenyament ha fet els darrers cursos un seguiment de l’assoliment de les competències bàsiques dels seus alumnes a través de les avaluacions externes de caràcter mostral –avaluacions diagnòstiques, proves PISA, etc-. A partir dels resultats obtinguts, promou mesures per a millorar el sistema educatiu, els centres i l’activitat docent.
A més, els centres exerceixen l’autonomia pedagògica a partir de l’article 97 de la Llei d’Educació de Catalunya, que els permet concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació del seu alumnat.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Estoy seguro que los asesores del Departament d’Enesenyament de Catalunya, hacen lo que consideran mejor para la educación, pero el mensaje es el de siempre, no nos engañemos, las COMPETENCIAS, digan lo que digan son elementos finalistas y por tanto se llega a ellos de manera estandarizada, de manera única, paraentendernos, el café para todos ha dejado de ser negro para pasar a ser blanco, pero continua siendo eso, CAFÉ PARA TODOS…
Habla de evaluaciones internas y externas, de cambio de metodologías por parte de los docentes, pero no dice cómo ha de ser, aunque se puede entreleer entre líneas, APROVAR A TODOS/AS, que no haya repeticiones, ya que esto penaliza en PISA y no me refiero al insigne monumente itálico.
¿Por qué no lo dicen claro?, sinceramente considero que deberían hacerlo por el propio bien de la educación, ya que al menos sabríamos a que atenernos: «crearíamos un ejército de personas educadas ttodas para hacer lo mismo-producir y ganar dinero- y los que no entren en el sistema,-mano de obra barata para que ayuden a los otros- un sistema unico, con una única salida, pero con dos posicionamientos clarosy por tanto excluyentes…
Segurmanete la idea tiene muy bueno principios, pero el contexto y la base científica augura que se cae por los bordes, que seguirmeos introduciendo tecnlogía, y más tecnología, que seguirmeos con examenes memorísticos-con una diferencia-solo será aptos para los que puedan llegar a las competencias marcadas, los «otros» no será necesario ni que los hagan, ellos no son de «este juego».

No sería mejor  pensar en el aprendizaje no como un resultado, sino como una “meta-disposición” personal y social, de relacionar el mundo del conocimiento con la educación y el trabajo…

• Conceptualizar el proceso de diseño de aprendizaje desde diferentes perspectivas …

.Aplicar una variedad de recursos de aprendizaje de diseño, herramientas y métodos para una intervención de aprendizaje…

• Crítica a una serie de enfoques pedagógicos y el papel desempeñado por las diferentes tecnologías en el apoyo a estos…

• Revisar y discutir el teórico bases del diseño de aprendizaje

• Desarrollar un guión gráfico innovador, actividades de aprendizaje y una estructura para la implementación…

Los aprendizajes invisibles, eje del boletín n.º 15 de Tendencias educativas. LECTURA LAB

Juan Domingo Farnós , plantea en su artículo que actualmente el dilema consiste en “romper con la ‘cultura’ educativa que venimos soportando desde hace muchos años en una sociedad que ya no se basa en la producción-dinero sino en el conocimiento”.
A su juicio se trata de definir si queremos continuar “solo con una línea educativa formal, prescriptiva, uniformizante… o, por el contrario, damos libertad de elección a una posible incorporación de una educación basada en aprendizajes más inforrmales, naturales y orgánicos a las personas” con el mismo reconocimiento social y académico pero que permita la conjugación “aprendizaje-trabajo” que permita a cada persona escoger su escenario educativo más acorde con sus posibilidades.

También señala en su artículo que si se quiere establecer parámetros para que el aprendizaje invisible se lleve a cabo en escenarios educativos formales, “será necesario repensar lo que pretendemos que sea la educación, incluso redefinirla en sus perfiles más semánticos, ya que con la situación actual sería impensable, y no solo porque los sistemas educativos no lo contemplan, sino porque las predisposiciones sociales ni siquiera lo conocen.”
Por su parte, Sandro Maccarrone indica en su artículo que “uno de los problemas principales para poder visibilizar los aprendizajes anteriores es que no se han extendido todavía metodologías de evaluación en consonancia. Para empezar –subraya–, es difícil conseguir que el alumnado se comprometa y se esfuerce en desarrollar competencias complejas si lo que se le va a solicitar para certificar su grado de preparación son conocimientos simples y memorísticos. La motivación intrínseca de aprender, no es suficiente”.
Maccarrone recuerda que la extraordinaria abundancia de información que ofrece internet representa una gran oportunidad aunque advierte que ”nos estaríamos equivocando si creyéramos que es suficiente acceder a ella para convertirla en conocimiento”. Cree que para evitar caer en una “ignorancia informada” es necesario desarrollar la competencia o madurez digital, que comprende habilidades de búsqueda, selección y clasificación de la información para filtrarla, interrelacionarla y situarla en su contexto.
El Boletín del Centro del Conocimiento de Tecnologías Aplicadas a la Educación es una publicación digital de periodicidad mensual que pretende ser su altavoz de información sobre el mundo de las TIC y la Educación. Está pensado para que los usuarios lo creen a la medida de sus necesidades. Así, en el momento en el que se inscriban, podrán elegir entre recibir los últimos informes, investigaciones, reseñas bibliográficas o buenas prácticas que se hayan dado en el mundo de la educación y las TIC.

 

Este tipo de educación está demostrando que no sirve para la sociedad, y si como dicen las notas quieren que la educación sea un principio de relación para ésta (HIPÓTESIS), el «quid pro quo«, está mal diseñado y pensado, ya que para que ello sea posible, educación y trabajo deben ser una misma cosa, no una dualidad que se encontrará, porque está demostrado que es imposible esta hipótesis…

Podemos encuadrar la relación aprendizaje-trabajo bajo cuatro necesidades de mejora en el  rendimiento  y no cómo un objetivo final, sino como un proceso:

Si establecemos un muestreo entre personas en edad de trabajar y estudiar y vemos que el abandono escolar está situado en torno al 30%, que si bien el numero de estudiantes universitarios este mismo año han aguantado el tirón y se han matriculado en las Universidades (aunque esta cuestión no es del todo fiable, ya que este año han sido un mayor número de alumnos los que han pasado las pruebasas de acceso a la universidad, por tonto el cálculo como mínimo es de dudosa eficacia), la mayoría sabe que nunca podrán trabajar en lo que están estudiando, o bien por desfase entre lo que estudian y las necesidades reales de la sociedad, o bien porque el mercado laboral está totalmente paralizado y no se sabe ni el cómo ni cuando podrá reactivarse y si cuando lo hará, en qué terminos se llevará acabo, y eso en los documentos de la GENERALITAT DE CATALUNYA, está completamente en off.

Para subsanr este proceso y si queremos seguir encuadrados en una sociedad que se rige por una educación formal y que hace que lo que salga de ella sea antisistema, por lo menos debemos….

…establecer  diferentes posibilidades de aprendizaje, otro desempeño laboral, diferentes  capacitaciones de las personas que intervienen en le proceso y también buscar unas características de los procesos que se adapten y necesidades  personalizadas y personales.

Cuando se realiza un análisis, lo mejor es tomar un enfoque a largo plazo para asegurar que los lazos de mejora del rendimiento en la iniciativa con la visión de la organización, misión y valores. Esto conecta cada necesidad con una métrica para asegurarse de que lo que realmente hace lo que se supone que debe hacer. Esto se logra mejor mediante la vinculación de las necesidades de análisis de rendimiento con cuatro niveles de Kirkpatrick evaluaciones (Phillips, 2002):

 • Necesidades de nuestro proceso aprendizaje.trabajo …
 • Necesidades de trabajo de rendimiento, las cuales  están relacionados con el comportamiento, actitudes…
 • Necesidades de capacitación están vinculados al aprendizaje
 • Necesidades personalizadas y personales, están vinculados al proceso Acción-Reacción.
En cuánto a la idea de la mayor participación de los padres, seria perfecto si fuera en la educación, no en aspectos colaterales que no «penetran» en el corazón de la misma. Las familias en la nueva sociedad son un elemento básico para la educación de los aprendices, pero necesitan formar parte del proceso, intervenir en aprendizajes, en la comunicación con la comunidad, en la evaluación de los procesos de aprendizaje….pero no en firmar papeles, en intervenir en reuniones, …..

El 13 de marzo pasado Paul Krugman publicó enClarín una nota titulada “Empleo: la educación no es la respuesta”. Provocativo título que arriesga a ser mal interpretado por quienes (la mayoría de los lectores) creen que como los títulos son representativos de los textos, no vale la pena perder el tiempo leyendo todo el trabajo. El riesgo es mayor cuando, como ocurre frecuentemente, quien arma la página del diario le modifica el título al autor, para introducir un “gancho” (no es este caso, porque lo que se anuncia en el título figura en el texto).

Sintetizando, Krugman dice lo siguiente: “Es una verdad universalmente aceptada que la educación es la clave del éxito económico… Pero lo que todo el mundo sabe es equivocado… Hay softwares que reemplazan con éxito a ejércitos de abogados y asistentes… También se pueden realizar diagnósticos médicos por computadora… La idea de que la tecnología moderna elimina sólo empleos poco calificados, que los trabajadores con una sólida educación son claros ganadores, se desactualizó hace décadas… 

 

…y sigue……….… Ya no es tan cierto que un título universitario garantiza un buen empleo, y con el correr de las décadas es cada vez menos cierto… Por eso, si queremos una sociedad con más prosperidad para todos, la educación no es la respuesta: tendremos que ocuparnos de construir esa sociedad directamente. …..

El trabajo de Krugman admite una mala lectura y una buena. La mala lectura es la apología de la deserción escolar. Porque si estudiar no “asegura” ocupación, y menos aún salario digno; ¿a qué madrugar? preguntan los alumnos, y ¿a qué sacrificarnos? preguntan sus familiares. Esta, como digo, es la mala lectura.

La buena lectura es que, como todo en la vida, hay que evitar las conclusiones simplistas. Estudiar no asegura empleo y buen salario, porque no hay nada seguro en esta vida. Sigue siendo cierto, al menos en Argentina, que la desagregación, tanto de la tasa de desocupación como del nivel medio de los ingresos, en base al grado de escolaridad del asalariado, implica tasas y remuneraciones muy diferentes entre quienes terminaron la universidad y aquellos que no completaron su educación primaria.

Krugman alerta contra una “creencia”, que empíricamente se probó falsa, de que estudiando cualquier cosa, en cualquier institución, automáticamente uno mejora su situación personal. Y no siempre es así. Pero esto lo único que dice es que las creencias deben ser actualizadas, precisamente porque surgen de la experiencia……

 

….

Claro que un alumno de economía tiene que llevar en la sangre el análisis de oferta y demanda, estabilidad de los modelos, estática comparativa, etc.; pero si quiere pelear por trabajo e ingresos durante el resto de su vida, mejor que se prepare para lo que viene, que sólo Dios sabe lo que es. Como bien dice Krugman, todo lo sistematizable será sistematizado. Pensar, no digo imposible, pero será mucho más difícil de sistematizar. Allí es donde tiene que apuntar la educación.

Ultima: la educación no sólo sirve para ingresar y permanecer en el mercado laboral. También sirve (y muy importante) para el desarrollo personal. Por supuesto que hay brutos con título universitario, pero esto no quiere decir que la ignorancia es una condición necesaria para la realización personal……

 

…sinceramente, resumiría diceindo que la intención de la GENERALITAT DE CATALUNYA, ha sido buena, pero el planteamiento, el diseño y lo que querrán que sea su apicación, será un camino de piedras que no nos llevará a ningún lado….

 

grahic-1_jan1013-01

Por todo ello les remito a una serie de posts que posteriormente les expondré y que pueden remetirse a ellos para completar la línea de pensamiento de diseño que les expongo….
https://juandomingofarnos.wordpress.com Innovación y conocimiento .@juandoming
http://www.rogerschank.com/ Education in the news by @rogerschank
http://edumorfosis.blogspot.com.es/ Edumorfosis  @edumorfosis

Monitoreo educativo 17 de enero 2013

Monitoreo educativo 17 de enero 2013.

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: