Buscar

juandon. Innovación y conocimiento

La búsqueda del conocimiento en una Sociedad de la Inteligencia

Etiqueta

trabajo

TALLER ABP (aprenentatge obert. inclusiu i ubic) -catalán-

juandon

abp-400

 

 

 

DESENVOLUPAMENT EN PASSOS (praxis) DE L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES EN GRUPS COOPERATIUS/COL.LABORATIUS.

 

ABP de veritat, no un pseudo-ABP:

Segueixo veient confusió amb l’empleat d’ABP, aprenentatge basat en projectes, i m’explico. Potser companys es llancen a utilitzar aquesta metodologia d’aprenentatge i de treball i ho fan en la seva assignatura de manera monogràfica, no no ho feu, l’ABP, no vol assignatures, sinó projectes en estat multidisciplinars, va néixer pels anys 90 per a això i perquè després es van incloure en el món globalitzat i en xarxa.

És més, no vol d’assignatures, però tampoc d’aules ja que es necessita un treball multicanal i per tant la deslocalització és completament necessària. a És per això que dir que es treballa amb ABP i només fer-ho en part, és no fer-ho, companys. Estem per resoldre i ajudar-vos en els vostres problemes, si us plau, ja ho sabeu ….

També és obvi que serà un treball per competències, ja que si no, ¿com es podrien relacionar totes les asignaturas¿? Seria impossible, en conseqüència, la seva complexitat li permet tenir una càrrega d’aprenentatge inclusiu-diferenciat, enorme ..

 

-ABP (Aprenentatge basat en projectes amb suport TIC), PBL (Projects based learning) … centrats en el alumne.

JUSTIFICACIÓ DEL CURS -MARC TEÒRIC/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Necessitem treballar a manera d’investigació, per la qual cosa aquest procediments ens serviran i molt a tal efecte.

Per tot això necessitem estar formats en aquesta metodologia ja que el seru aprenentatge és una metodologia que permet als alumnes adquirir els coneixements i competències clau en el segle XXI mitjançant l’elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real. Els alumnes es converteixen en protagonistes del seu propi aprenentatge i desenvolupen la seva autonomia i responsabilitat, ja que són ells els encarregats de planificar, estructurar el treball i elaborar el producte per a resoldre la qüestió plantejada. La tasca del docent és guiar-los i donar-los suport al llarg del procés.

 1. Selecció del tema i plantejament de la pregunta guia. Tria un tema lligat a la realitat dels alumnes que els motivi a aprendre i et permeti desenvolupar els objectius cognitius i competencials del curs que busques treballar. Després, planteja’ls una pregunta guia oberta que t’ajudi a detectar els coneixements previs sobre el tema i els convidi a pensar què han d’investigar o que estratègies han de posar en marxa per resoldre la qüestió. Per exemple: Com concienciarías als habitants de la teva ciutat sobre els hàbits saludables? Què campanya realitzaries per donar a conèixer als turistes la història del teu regió? És possible la vida a Mart?

  2. Formació dels equips. Organitza grups de tres o quatre alumnes, perquè hi hagi diversitat de perfils i cada un desenvolupi un paper.

  3. Definició del producte o repte final. Estableix el producte que han de desenvolupar els alumnes en funció de les competències que vulguis desenvolupar. Pot tenir diferents formats: un fullet, una campanya, una presentació, una investigació científica, una maqueta … Et recomanem que els proporcions una rúbrica on figurin els objectius cognitius i competencials que s’han d’assolir, i els criteris per avaluar-los.

  4. Planificació. Digueu-los que presentin un pla de treball on s’especifiquin les tasques previstes, els encarregats de cadascuna i el calendari per a realitzar-les.

  5. Recerca. Has donar autonomia als teus alumnes perquè busquin, contrastin i analitzin la informació que necessiten per realitzar el treball. Tu paper és orientar-los i actuar com a guia.

  6. Anàlisi i la síntesi. Ha arribat el moment que els teus alumnes posin en comú la informació recopilada, comparteixin les seves idees, debatin, elaborin hipòtesis, estructuren la informació i busquin entre tots la millor resposta a la pregunta inicial.

  7. Elaboració del producte. En aquesta fase els estudiants hauran d’aplicar l’après a la realització d’un producte que de resposta a la qüestió plantejada al principi. Animeu-los a donar curs a la seva creativitat.

  8. Presentació del producte. Els alumnes han d’exposar als seus companys el que han après i mostrar com han donat resposta al problema inicial. És important que comptin amb un guió estructurat de la presentació, s’expliquin de manera clara i donin suport a la informació amb una gran varietat de recursos.

  9. Resposta col·lectiva a la pregunta inicial. Una vegada concloses les presentacions de tots els grups, reflexiona amb els alumnes sobre l’experiència i convida’ls a buscar entre tots una resposta col·lectiva a la pregunta inicial.

  10. Avaluació i autoavaluació. Finalment, avalua el treball dels teus alumnes mitjançant la rúbrica que els has proporcionat amb anterioritat, i demana’ls que s’autoavaluïn. Els ajudarà a desenvolupar el seu esperit d’autocrítica i reflexionar sobre els seus errors

 

 

Per tot això és de gran importància aplicar-lo a tots els centres que treballen especialment en COMPETÈNCIES i fer-ho a ser possible amb acompanyament de les TIC, per tal de que les seves potencialitats d’aprenetatge siguien millors.

 

 

A més, docents i discents….

-Desenvoluparem les diferències entre ABP, AOP (Aprenentatges orientats en projectes) PBL, i els Aprentatges basats en casos i investigacions (ABI), per a què tant docents com discents els coneguin i puguin treballar amb ells. (QUADRE realitzat per Juan Domingo Farnos en investigacions).

-Establirem un treball personalitzat y socialitzador en temes d’aula (elegint una proposta de projecte proposant diferents aspectes útils (creatius) amb feedback durant el procediment, exposnt-lo de manera síncrona (hangout) i assíncrona (foros…).

Per al punt anterior construirem una pàgina de Facebook,-Blog individual/col.lectiu, convidant als demés membres del curs (assíncrona).

-Ells/elles ho treballaran de manera col.laborativa/cooperativa (treballar les diferències, mitjançant Google Docs, Wikis…

-Treball amb esquemes.

-Treball amb vídeos.

-Treball Comparatiu…

 

OBJECTIUS

-Conéixer com es treballa (realitzar-ho) amb ABP i TICs.

-Conéixer i treballar amb PBL i TICS.

-Conéixer com es treballa amb metodologies de casos de manera investigatica (ABI)

-Establi les diferències entre AOP i ABP.

.Poder dissenayar aprenentatges aprenentatges globalitzats y transdisciplinars amb eines de la web 2.0.

-Ser capaços de superar el tema de les assignatures, els examens…

 

 

AVALUACIÓ

-S’avaluarà tot el procés de treball, la seva presentació síncrona-assíncrona entre “pars”i amb el docent.

-Es valorarà la retroalimentació prevista durant el procés d’aprenentatge.

-Es tindran en compte la relació treball-aula-vida real, òbviament segons les seves argumentacions i els comentaris de la resta de participants.

-Emprarem MOODLE, Xarxes Socials, foros,… ho publicarem en un BLOG, pàgina de Facebook, compte de YOUTUBE, compte de SLIDESHARE…

.Crearem una WIKI, Google Docs per tal de treballar yi anar valorant el treball que estarem portant a terme.

Es valorarà la freqüència d’intervencions al foro (2 mínimes setmanals), treballs al grup Google Docs, Wiki, … argumentacions, referències…

 

 

PRESENTAR TRES TREBALLS

1-Justificació teòrico-pràctica del ABP, AOP, PBL, ABI, amb la resolució de casos amb suport de TIC.

2-Posar un exemple pràctic sobre com treballar els diferents aprenentatges a l’aula (ABP, PBL, ABI…)

3-Cercar i explicar Bibliografia al respecte comentat les propostes diferenciades (referències a la xarxa.

S’haurà d’emprar en tots els processos de tots els aspectes mencionats amb eines de la web 2.0 que siguin necessaris.

 

 

COMUNICACIÓ

Crearem una etiqueta en TWITTER, Grup WHATSAPP, E-MAIL, PRISCOPE, YOUTUBE…

 

 

El AOP (aprenentatge orientat a projectes) base de l’ABP i del treball – aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu … Juan Domingo Farnos

 

Parts:

-anàlisi-

-síntesi-

-investigació-

-transferència de conocimientosy procediments a otroscontextos-

-pensament crític-

-responsabilitat individual y grupal-

.maneig de diverses fonts deinformación-

-expressió oral i escrita-

.treball en equip-

-planificació, organització-

-presa de decisions

 

 

 

Amb aquest mètode els alumnes han de treballar en equip des del principi i desenvolupar un projecte que solucioni la situació presentada planificant l’actuació, distribuint tasques, investigant, analitzant els contextos involucrats ….

 

 

Desenvolupant el pla establert, avaluant les possibles conseqüències, preveient els èxits … el AOP necessiti que l’aprenent estigui sempre activat, interactuant amb els seus companys, contrastant opinions, idees, teories, aplicacions per arribar a consensos fonamentats i justificats …

Establir una reflexió sobre el coneixement per tal de generar nou coneixement és un eix central d’aquesta metodologia d’aprenentatge.

És una metodologia centrada en l’alumne i en
el seu aprenentatge. L’alumne haurà de treballar amb un
grup de manera autònoma i, a partir de la
situació donada, realitzar una investigació que
inalitzi amb el lliurament d’un projecte que de
resposta viable a una necessitat determinada (o
situació presentada).

 

 

Part d’un plantejament real. això afavoreix
que els estudiants augmentin la seva motivació
cap a les temàtiques d’estudi i es familiaritzin
amb dificultats o situacions que es podran
trobar en el seu futur lloc de treball.
Afavoreix el compromís de l’alumne amb el seu
aprenentatge i amb el del seu grup de treball. aquest
compromís porta amb si un augment de la
responsabilitat individual i grupal amb el
procés que seguirà el grup i amb la qualitat del
producte que aconseguirà.

És desitjable que, a l’hora de plantejar el
projecte a desenvolupar, estiguin implicades
diferents àrees, potenciant així el caràcter
interdisciplinari d’aquesta tècnica. aquesta connexió
entre diverses àrees d’estudi ofereix al
estudiant la possibilitat d’estructurar els
coneixements ja disponibles i els nous en un
“Tot” coherent necessari per a l’acompliment
professional. De la mateixa manera, ofereix als
professors la possibilitat de treballar en equip
estant, també, en continu aprenentatge …

 

S’aquesta manera serà iteratiu i co-creatiu, i sovint requirirà que els usuaris i altres parts interessades treballin conjuntament per definir els desafiaments complexos i solucions sostenibles tangibles de disseny.

 

-Si elaborem desafiaments a nivell multi-organitzacional, la complexitat de les parts interessades és extremadament alta, però el benefici potencial per als aprenents / usuaris és encara més gran.

Per concloure, les organitzacions que volen millorar la seva experiència de l’aprenent han de treballar en tots els diferents camps en la taula de Disseny d’impacte, i tots els nivells són igualment importants. Recomanem tot i començar amb iniciatives a la part superior; aquestes iniciatives solen subministrar estratègies basades en les necessitats i expectatives de l’aprenent, així com les pròpies capacitats de l’organització. Una vegada que aquestes estratègies estan al seu lloc, poden servir com a guies unificant totes les iniciatives futures que afecten a l’experiència de l’aprenent.

 

 

-Com a MODEL PEDAGÒGIC assumeix una concepció integral i dinàmica d’home. Conceptualitza el fet educatiu fonamentat en la seva Missió, Visió i DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. Proposa tècniques didàctiques pertinents per programa i nivell de formació. Caracteritza i traça directrius als seus currículums. Determina l’abast de les competències i responsabilitats de l’estudiant segons nivell de formació. Considera criteris, indicadors, tècniques i instruments per a avaluació de l’aprenentatge. Privilegia els aspectes que determinen la relació docent / estudiant. Fomenta l’aprenentatge autònom. Incorpora mediacions E-learning, B-learning com a suport al treball independent / socialitzador. principis orientadors

 

 

Els nostres processos estan basats en el APRENENTATGE OBERT, INCLUSIU I ubic, el coneixement / aprenentatge es construeix en l’estudiant amb guia i acompanyament del docent, recolzat per didàctiques i recursos tecnològics acords a les necessitats i pertinents a cada programa i nivell de formació. E l estudiant contribueix al compliment dels seus objectius d’aprenentatge amb aprenentatge autònom i interacció amb els companys. Un procés permanent en construcció com MODEL PEDAGÒGIC A través d’un treball interdisciplinari garanteix la seva vigència i permet l’articulació tant dels nous continguts fixats en la malla curricular com de les necessitats que demana la societat; en un procés integrat i recolzat en didàctiques, enfocaments pedagògics i recursos tècnics i tecnològics.

Adquireixen coneixement rellevant i significatiu. Aprenen en col·laboració amb altres. Autogestionen el seu aprenentatge. Milloren el seu aprenentatge i resultats del mateix a través de l’avaluació i retroalimentació permanent. Desenvolupen comportaments fonamentals en l’ètica i la responsabilitat ciutadana. Estimulen la reflexió de l’estudiant sobre el que fan, com ho fan i els resultats que obtenen.

Construcció d’identitat a partir de la interacció amb ell mateix, la societat i el món que l’envolta. Els continguts que tendeixen per la formació de professionals ètics i socialment responsables permean la malla curricular en els diferents nivells. Recolzat per l’ús de recursos tecnològics didàcticament sustentats per facilitar l’aprenentatge i enfortir l’accés a la informació. La formació es fonamenta en identificar la realitat i transformar-la en benefici propi i de la comunitat.

-ENFOCAMENTS DIDÀCTICS Aprenentatge Significatiu Aprenentatge Col·laboratiu Mètode de Casos Aprenentatge orientat a Projectes Aprenentatge basat en Problemes MODEL PEDAGÒGIC De cada enfocament s’ha desenvolupat: La concepció epistemològica i metodològica. La pertinença i implicacions de la seva aplicació (avantatges, desavantatges). La definició dels rols de docent i estudiant.

 

 1. Selecció del tema i plantejament de la Guia PREGUNTA. Tria un tema lligat a la Realitat dels Alumnes Que els motius d’un Aprendre i et permeti desenvolupar els Objectius cognitius i competencials del Curs Que Busques Treballar. Després, planteja’ls una PREGUNTA de guia oberta que els ajudi, tenint present sempre els seus coneixements previs sobre el tema/temes i que els convidi a pensarHaran d’ Investigar o cercar estratègies que hauran de posar en marxa. Per resoldre les qëstions Per example: ¿com concienciarías als habitants de la teva comunitat, poble, ciutat…sobre els hàbits saludables? Quina campanya realitzaries per donar a conéixer el teu territor i la seva història a turistes? És Possible la vida a Mart?…
 1. Formació dels equips. organitzar grups de tres o quatre alumnes, ( com us he enviat a la infografia) per a que hi hagi diversitat de perfils de Perfils.
  1. Definició del Producte o del repte. Establir el producte que han desenvolupar els alumnes en funció de les Competències que s’hagin de desenvolupar.Pot tenir diferents formats: una campana, una presentació, una Investigació Científica, una maqueta … Et recomanem construir entre tots una rúbrica (hi han de participar ells, al cap i a la fi és el seu aprenentatge) ,una rúbrica on figurin els objectius cognitius i competencials Que han Assolir, i els criteris d’avaluació entre pars (P2P).
   1. Planificació. Demana’ls Que presentin un pla inclusiu de Treball on especifiquin les tasques previstes, Els encarregats de cada una i el calendari per portar-ho a terme.
    1. Recerca. Has de donar autonomia als teus alumnes per a que busquin, contrastin i analitzin LA INFORMACIÓ que necessiten per realitzar el Treball. El teu paper és orientar-los i ACTUAR com Guia.
    1. Anàlisi i la Síntesi. Ja arribat el moment de que els teus alumnes posin en comú la INFORMACIÓ recopilada, les idees que compartiran, debatin, elaborin hipòtesis, estructuren la Informació i busquin Entre tots la millor resposta a la PREGUNTA inicial, essent capaços de fer noves preguntes a partir de les seves resposte (ACCIÓ-REACCIÓ… molt útil per preparar el seu estat cognitiu per a quan es trobaran front la realitat i d’una potència molt superior als problemes que els fen als llibres.
     1. Elaboració del Producte. En Aquesta fase els estudiants tindran que aplicar el que han après en la realització del seu PRODUCTE. Donar resposta a la qüestió/ns f plantejada/es al principi, donant curs a la seva CREATIVITAT.
     1. Presentació del Producte. Els alumnes han exposar als companys tant els seus treballs com el que han aprés donant resposta al problema inicial. És Important que comptin amb guió estructurat en la presentació, explicant-se de manera clara amb el suport de la informació i a ser possible, una gran varietat de recursos.
      1. Resposta col·lectiva a la PREGUNTA inicial. Una Vegada concloses les Presentacions de tots els grups, reflexionar entre tots els grups, docents, invitats sobre l’experiència i convida’ls a buscar una resposta col·lectiva a la PREGUNTA inicial.
      1. Avaluació i autoavaluació. Per últim, avaluarem el treball dmitjançant la rúbrica, observació, opinions de tots … que els ha proporcionat amb anterioritat, i demana’ls que s’autoavaluïn. Els ajudarà a desenvolupar el seu esperit d’autocrítica i reflexionar sobre els seus errors, tenint clar que els errors son aprenentatges.

 

1-Punt de partida

-Tema/es principals

-Pregunta/preguntes inicials

-Coneixements previs

 

2-Formació d¡equips col.laboratius (aquí entraria la infografia que us he enviat pr+èviament)

 

3-Definició del repte final (producte) (amb TIC si es possible, web 2.0)

-Què hi ha que aprendre.

-Objectes d’aprenentatge.

 

4-Transversalitat:

-No jerarquies, si REDARQUIES (ja us ho explicaré)

-Diferents aspectes a aprendrre que no assignatures.

-Transparència, confiabilitat, responsabilitat, compromis.

 

5-Organització i planificació

-Assignació de rols

-Definició de tasques i temporització.

 

6-Intercanvi d’idees

 

7-Cercar i recopilar informació

-Revisió dels objectius

-Recuperació dels coneixements previs.

-Introducció de nous conceptes

-Búsqueda de nova informació

 

8-Anàlisi i síntesi

-Posada en comú

-Compartir informacions

-Contrastar idees, debat.

-Resolució de problemes

-Presa de decisions.

 

9-Creativitat (a explicar)

 

10-Taller/Producció

-Aplicació de nous coneixements.

-Posada en pràctica de les competències bàsiques

-Desenvolupament i execució del producte final.

 

11-Presentació del PROJECTE

-Preparar la presentació

-Defensa pública

-Revisió amb experts (intentar invitar persones d´en fora del centre)

 

12-COL.LABORACIÓ (a explicar)

 

13-Resposta col.lectiva a la pregunta/preguntes.

-Refleció sobre la experiència

-Us de sistemes de missatgeria: whatsapp, e-mail ,SMS ….

 

Per aplicar-lo emprem la INVESTIGACIÓ:

L’Aprenentatge Basat en Investigació (ABI) que consisteix en l’aplicació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge que tenen com a propòsit connectar la investigació amb l’aprenentatge, les quals permeten la incorporació parcial o total de l’estudiant en una investigació basada en mètodes científics. La pràctica efectiva de l’Aprenentatge Basat en Investigació pot incloure:

-Resultats de recerca que contribueixen al currículum

– Mètodes d’ensenyament i aprenentatge basats en el procés d’investigació

-Aprenentatge fa a l’ús d’eines de recerca

-Desenvolupament d’un context de recerca inclusiu

aprenentatge-basat-en-investigaci-

 

 

 

Hi ha una varietat de termes que s’utilitzen per descriure la relació entre ensenyament i investigació, cadascun dels quals al·ludeix ja sigui a l’interès d’incentivar la investigació, o enriquir els processos d’ensenyament:

-Research-led teaching;
-Research-enhanced teaching (or learning);
-Research-informed learning;
-Research based education;
-Research based learning;
-Inquiry based learning;
-Teaching-research

 

 

 

Brew i Boud (1995) afirmen que la investigació i l’ensenyament es relacionen, ja que les dues són formes d’aprendre. Per això, consideren que aquesta relació hauria de ser una característica essencial de la universitat. En el document Scholarship Reconsidered, publicat el 1990, Ernest Boyerestablece que scholarship (educació escolar) és una manera d’expressar formalment l’interès de l’estudiant per l’aprenentatge, el qual ha de ser alimentat en un context d’indagació oberta i permanent. Boyer demana abandonar el model tradicional “ensenyament vs. investigació “i urgeix a les universitats a adoptar una definició molt més àmplia del terme. Boyer considerava que la definició tradicional descholarship entesa com a nou coneixement a través de treball de laboratori, articles de revista o nous llibres – era molt limitada. Per Boyer, el significat del terme ha també incloure l’aplicació del coneixement, i la relació dels estudiants amb el món. Des d’aquest punt de vista, Scholarship al·ludeix a una varietat d’activitats, com ara:

-El descobriment de noves idees
-Recerca minuciosa de problemes dintre del projecte.
-Exposició reveladora
-Explicació informada de teories
-Síntesi unificadora d’aspectes divergents
-Aplicació de teories a problemes pràctics
-Ensenyament acadèmica

 

 

Més que una tècnica didàctica, l’aprenentatge basat en recerca és una estratègia de vinculació d’activitats de recerca amb l’ensenyament en el nivell professional.
Hi ha una varietat de termes que s’utilitzen per descriure la relació entre ensenyament i investigació, cadascun dels quals al·ludeix ja sigui a l’interès d’incentivar la investigació, o enriquir els processos d’ensenyament

 

 

El factor que intervé en la relació entre l’ensenyament i la investigació és l’aprenentatge, ja que és el procés mitjançant el qual un individu -professor, investigador, estudiant, o aprenent- pot arribar a conèixer.

 

 

Amb el perfil s’espera que l’alumne tingui una experiència d’aprenentatge com a investigador que li permeti:
-Promoure un coneixement innovador a través de la interdisciplinarietat.
-Desenvolupar el pensament crític.
-Desenvolupar la capacitat d’investigar i aprendre en forma auto-dirigida.
-Augmentar la sensibilitat i la capacitat perceptiva dels fenòmens científics, humanístics i socioculturals
– Es redueix la possibilitat que alguns alumnes adoptin una postura passiva.
-Tots els alumnes s’involucren en activitats de recerca en raó d’un únic protocol
– S’utilitzen la infraestructura i serveis bibliotecaris al màxim i inclusivament el docent titular de l’assignatura pot sol·licitar al personal bibliotecari que brindi instrucció o apliqui el programa d’educació en informació perquè els alumnes de l’assignatura aprenguin a utilitzar i manejar que hi ha a la biblioteca
L’ABI és aplicable a qualssevol disciplina i ofereix l’avantatge que es pot utilitzar com a complement de altres tècniques didàctiques

– Queixes constantment de la càrrega de treball.
– Incorporar dades en els estudis d’origen simulat o malversat.
-Aspectes a considerar pel docent
– Facilitador – Evaluador- Tutor – Indagador- Guia – motivadores Assessor – Director Docents

El ABI es fonamenta en:

– Responsabilitat individual

– Desenvolupament d’habilitats i competències informatives

– Assessoria o consultoria contínua per part del docent als seus alumnes

– Motivació contínua als alumnes

– Metodologia científica –
-Formes en què la investigació pot introduir-se en l’Ensenyament / aprenentatge

 

Ens trobem en una societat on la tecnologia està canviant el que realment entenem com a aprenentatge a l’escola, a la universitat. Per desgràcia, sembla que els nostres legisladors estatals i “gurus” de proves no han aconseguit la nota encara. Encara estem tractant d’encaixar la nostra escolarització en els models no-tech i no la realitat a força d’edat, quan hauríem d’estar preparant per treballar les habilitats que necessitaran per convertir-se en aprenents de per vida i satisfer les demandes d’un lloc de treball que està canviant més ràpidament del que podem ser capaços d’ajustar a les nostres necessitats ..

 

Podem trobar molts avantatges:

-Proporcionan l’aprenent experiència en la solució de problemes del món real

-Els aprenentatges s’estructuren al voltant de temes i projectes, i no en assignatures.

-Els problemes a resoldre són de múltiples passos i, sovint impliquen qüestions complexes amb més d’un simple resposta concreta

-Els estudiants es veuen obligats a realitzar una investigació real i participar tant en el pensament crític i enfocaments de prova i error

-Els projectes de creació de grups d’estudiants que treballen en conjunt que es converteixen en responsables del seu propi aprenentatge. (Comencen amb equips col·laboratius i poden a passar a cooperatius, més creatius i autònoms.

-Els projectes no s’utilitzen com un mitjà per reforçar l’ensenyament i l’aprenentatge que ha passat – són per si mateixos, l’ensenyament i l’aprenentatge.

-Asocian el món acadèmic amb el real .. La nostra societat i el seu lloc de treball basat en la tecnologia fa que el treball es completa en gran mesura a través de projectes.

L’aprenentatge basat en projectes ajuda als estudiants en el desenvolupament d’habilitats interpersonals crítiques i analiticas. En els seus futurs llocs de treball, hauran de referir-se a una comunitat diversa, aprendre a comunicar-se, a delegar, per resoldre els desacords, i posar en perill els seus plantejaments.

 

Amb això:

Els aprenents adquireixen experiència del món real en la gestió del temps d’alt nivell, sobretot quan es deleguen tasques, han de ser visualitzats. Adquirir habilitats en la presa de decisions de projectes a llarg termini i trencar-les en trossos manejables, és una habilitat crítica per a l’èxit d’un adult.

 

 

NOTA: Naturalment el grau d’implicació directa (influir) dels docents sempre serà en base a l’edat (evidenment jo no ho faria així, però es por fer), el grau maduratiu …

NOTA: Si ho seguiu tindreu molt de guanyat si el centre decideix portar-ho a terme, pènseu que esteu fent un MASTER, us ho ben asseguro.

JUANDON

Construcción de entornos de aprendizaje: valor de conocimientos y aprendizajes

juandon

High-Quality-Hot-Sale-New-Custom-3d-photo-wallpaper-murals-Wall-brick-restoring-ancient-ways-chart

 

 

 

Verter el conocimiento en la cabeza de un aprendiz, sino  permitir que el alumno desarrolle conceptos, piense críticamente y aplique y evalúe lo que ha aprendido, proporcionando oportunidades y experiencias relevantes para tales objetivos…. ese sería en principio el trabajo del nuevo facilitador de aprendizajes, pero ¿por qué no dejamos todas estas cosas en manos del propio aprendiz?

 

 

 

 

Si algo debemos tener presente siempre (premisa) es pensar que detrás de la construcción de un entorno de aprendizaje eficaz es que esté incorporado en los seres humanos para aprender. Si no hubiéramos sido razonablemente buenos en el aprendizaje, tampoco necesitaríamos la influencia de un profesor, no serviría de nada.La capacidad no sólo para aprender, sino para aprender de manera abstracta y consciente, es por lo tanto parte de la naturaleza humana.

También es cierto que el conocimiento de las personas, como muy bien Tony Bates, “crece siempre a medida que pasa el tiempo”, bien sea por necesidad, experiencia etc (eso ya es mío), entonces está por dilucidar si para ello necesitamos desarrollar nuestras habilidades para estar siempre preparados para ello o apostar por unas competencias concretas y en un tiempo determinado (cursos, etc para lograr las titulaciones oportunas), lo cual después también nos condicionará siempre nuestro futuro ya que estaremos a merced de circunstancias que no podremos controlar.

 

 

 

 

Debido a ello y con la ayuda preminente de las TIC, AI, internet (por su capacidad expansiva, reutilizadora, etc..), los aprendices tendremos la oportunidad de diseñar escenarios adecuados, así como entornos donde no solo nosotros podamos movernos con soltura-contexto- Por esta razón, necesitamos pensar y construir (en la educacion formal actual , el docente, en una educación permanente y en otra cultura -Educacion Disruptiva- construir nuestro propio ambiente de aprendizaje apropiado para el contexto en el que estamos trabajando, aprendiendo…

.

 

 

Aquí hay algunos ejemplos de diferentes entornos de aprendizaje:

          a-Una escuela o un campus universitario
b-Un curso en línea
c-Entrenamientos diferentes…
d-Amigos, familia y trabajo
e-Naturaleza
f-Entornos de aprendizaje personales, basados en la tecnología

 

 

 

 

Por tanto para conseguir un aprendizaje eficaz (no en el sentido cuantitativo), si no necesario a nuestras necesidades (personalized learning):..

          1-Deberá ser el propio aprendiz que realice todo el aprendizaje.
2-Las tecnologías empleadas no serán siempre las mismas, si no aquellas necesarias para cada oportunidad y siempre accesibles y usables. (Angel-Pio Gonzalez Soto and Juan Domingo Farnós)

 

pexels-photo-65121-large

 

 

 

 

Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por las exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales como también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios entornos domésticos y de ocio.

 

 

Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación social y muy especialmente Internet. Aunque los conocimientos adquiridos ocasionalmente a través de estos medios muchas veces resultan desestructurados y poco precisos, la cantidad de tiempo que las personas les dedican y las infinitas posibilidades de acceso a atractivas informaciones multimedia que proporcionan (periódicos y revistas, películas, programas TV, informativos de actualidad, reportajes, todo tipo de páginas web, juegos…) hacen de ellos una de las principales fuentes de información y formación de los ciudadanos.

 

 

 

 

”Los conocimientos demasiado flexibles de la globalización, transdisciplinares, nuevos medios de comunicación, todos nos sumergen en la incertidumbre, el riesgo, la colisión y la colaboración; condiciones que – al igual que con las responsabilidades a múltiples audiencias de autorías dolorosamente limitadas – que no controlamos, y en la que nos encontramos elementos en reorganizaciones emergentes de las economías del conocimiento”

Nosotros abogamos por una sociedad abierta, inclusiva y ubícua, donde lo transdisciplinar es diferencia si, pero a su vez transciende esta diferencia y la acepta para aunar procesos con otros valores añadidos que hasta ahora nunca se habían contemplado.

 

 

 

La aplicación de los términos inter y transdisciplinariedad en los últimos años puede ser catalogada como inflacionaria, sin saber nunca con claridad a qué contenido se refiere. Aquí se presenta la comprensión propuesta mediante la ilustración.

No podemos buscar obtener constructos de conocimiento que nos llevaran en una sola dirección, necesitamos flujos de conocimientos que vayan en busca de personas que puedan realizar aprendizajes que por medio de una relación entre todo puedan ofrecernos diferentes posibilidades de mejora en muchos campos, de tal manera que cada campo y la unión de los mismos, en red, sino de todos, en parte, vayan labrando una sociedad abierta, mas democrática y diversa. (un apartado básico en la EDUCACION DISRUPTIVA (learning is the work) https://juandomingofarnos.wordpress.com/…/transdiscipl…/Transdisciplinar-Multidisciplinar : la carretera de la Educación Disruptiva (learning is the work) Juan Domingo Farnos

 

 

 

 

Necesitamos conocer las capacidades del cerebro de manera generalizada y de cada persona en particular, para de esta manera poder mejorar el futuro real, ya no vale entender que lo que nos diga el sistema nos conducirá a una mejora para cada uno de nosotros, todo lo contrario, debemos alejarnos de compartimentos estanco, para eso ya tenemos muchas organizaciones empresariales, educativas, científicas…de hecho si os fijáis ya hablamos cada vez menos de educación y mas de aprendizajes, eso significa el fin de una época y el principio de otra.

 

 

 

precognition-1

 

 

 

La transdisciplinariedad nos permitirá pasar del PERSONALIZED LEARNING al SOCIAL LEARNING y al revés de manera natural, que de otra manera sería imposible (es decir, de manera uniformizadora y estática). El ser individual va formándose, no en solitario, sino con otros seres, habiendo una comunión de conciencias siendo estos objetos de esta educación, unos con otros. (Cambio 1986, Paulo Freire), con estas conjeturas aceptamos que la “pedagogía de la liberación” promete un crecimiento individual que fomenta el mismo ideal que la perspectiva transdisciplinar, aunque ambas practicas distintas, con desarrollos distintos, pero que pueden desarrollarse una frente a la otra siendo complementarias para formar a un “Ciudadano”.

 

 

 

 

Las expectativas que se ponen en la investigación inter y transdisciplinaria son elevadas, y se espera, ante todo en los ámbitos de las ciencias, superar la unidimensionalidad de la investigación disciplinaria y poder dominar su complejidad. Las expectativas pueden resumirse de la siguiente manera (Thompson-Klein 1990)

Para nosotros, el conocimiento es algo que cuando se adquiere debe ser modificable, de lo contrario no es conocimiento, lo cual antaño esta posición ni se contemplaba.

 

 

 

Este planteamiento modificador del conocimiento lo utilizados a manera de TRANSPOSICIÓN “DIDÁCTICA“, pero con la diferencia que no tienen la exclusiva de los los docentes si no cualquier aprendiz que esté inmerso en cualquier proceso de aprendizaje inclusivo. Naturalmente la transposición didáctica no abarcará conocimiento que se generen en la academia, ni en la comunidad científica, porque la sociedad es la que genera todos los conocimientos si segregaciones sin élites, por lo tanto serán los propios aprendices los encargados de hacerse las preguntas ,qué, cuando, como, donde y con quien va a aprender, en que circunstancias-pensando que estas están en beta-.

 

 

 

 

La búsqueda entre la identidad y la diferencia, tal como muy bien explica el maestro M. Vazquez Medel y tal como significa nuestro amigo, para mi, hermano, Eraser Juan José Calderón, en todos sus escritos, siempre ha estado mi preocupación también en mis investigaciones, La Educación Disruptiva (learning is the work) es la muestra “estrella” de todo ello, pero a diferencia de la SEMIOTICA TRANSDICURSIVA siempre he tenido claro, con el peligro de darme de bruces, naturalmente, que lo INCLUSIVO (creo que esta es mi ventaja sobre Medel, me da la posibilidad de que lo personalizado (que no indviidual como en lo trancursivo se especula, y lo socializador, son dos elementos que conviven en la Educación Disruptiva (learning is the work) y que es precisamente esta INCLUSIÓN, lo que las hace, no solo permeables la una con la otra, si no que hace que EL CONFLICTO que propugnamos sea una fuente inacabada continua de proposiciones que no se establecen nunca ni en el espacio ni en el tiempo.

 

 

flat,800x800,070,f

 

 

 

Si Foucault nos legó el término transdicursivo, el cuál se describe a el miso cómo autor de una teoría disciplina y no cómo autor de un libro, nosotros con la EDUCACIÓN DISRUPTIVA (learning is the work) no queremos llegar a ser autores de ninguna teoría ni narrativa, ni discursiva, si no a escribir un marco abierto, inclusivo y ubícua, una nueva cultura donde abarque un paradigma de paradigma, donde las personas se sientan cómodas con sus diferencias y con su diversificación de valores y su excelencia personalizada, eso ya sería mucho porque haría “VOLAR POR LOS AIRES” la vieja cultura judeo-cristiana occidental y las viejas culturas de otros lugares donde lo clásico impide, muchas veces atravesar las montañas para llegar a la actualidad, no en el sentido temporal, si no en los escenarios donde las personas se mueven hoy y se moverán mañana….

 

 

 


Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los centros, los materiales formativos y las metodologías que se utilizan… Se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de instituciones formativas en general(ver (ver · Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los estudiantes y profesores de las exigencia de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los nuevos sistemas de formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza a distancia tradicional, que solamente disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en papel , para todo piden capacitación, alfabetización, especialmente en TIC.

 

 

 

 

 

LA CAPACITACIÓN (cursos) en TIC, ni son útiles ni tienen sentido!:

La alfabetización digital es mucho más compleja que la analógica y por tanto nos exige mucho más:

 

-Si examinamos las habilidades específicas de un individuo con alto nivel de alfabetización (en el “clásico” sentido del término), es fácil ver por qué un individuo puede prosperar en un mundo digital…

 

 

Lector rápido. Una persona altamente alfabetizada tiene una larga práctica de la lectura, tanto online como offline. Esta práctica no sólo aumenta su conocimiento, pero le permite escanear las páginas y el punto más rápido la información importante que alguien que sólo procede a descifrar los signos en la página. Esta es una gran ventaja en el mundo digital. La lectura rápida permite un mejor procesamiento del correo electrónico, una mejor recuperación de la información y la clasificación, lo que conduce a mejores resultados en un mundo de información pesados.

 

 

Comunicador claro. Una persona altamente alfabetizada sabe cómo expresar sus pensamientos por escrito, y de hecho utiliza el proceso de la escritura para despejar su mente y la estructura de su pensamiento. Esto ayuda a sobresalir en el mundo superpoblado de los datos que nos rodea: el más claro el mensaje, la gente puede aprender más rápido, comprar y trabajar juntos. El lugar de trabajo es cada vez más descentralizado, ubícuo, y un comunicador tiene un borde definido en este contexto.

 

 

Cultivado y consciente. Una persona altamente alfabetizada lee mucho, y por lo tanto sabe mucho. En el mismo lapso de tiempo, leyendo un periódico le dará más información que viendo las noticias en la televisión.

 

 

-Analíticos y de pensador independiente. La cantidad de información no es el único beneficio de los periódicos más noticias de la televisión. La escritura, por naturaleza, es una actividad menos inmersión que deja más “espacio de pensamiento”, más libertad personal para pensar, para el lector. Esta práctica fomenta la capacidad de reflexionar y pensar de manera independiente.

 

 

 

 

Y ahora viene mi gran planteamiento, que no he hecho al principio como gran pregunta que solemos hacer por establecer un planteamiento divergente y a la contra:

Si nos referimos a la alfabetización tecnológica, que es así, ¿para que alfabetizarnos si el propio mercado digital nos lo permite hacer en un corto espacio de tiempo y de forma autónoma?

Mi respuesta es clara: No necesitan dar capacitación en TIC [tecnologías de la información y la comunicación], el mercado lo hace solo; lo que si se debe es capacitar al usuario para la enseñanza-aprendizaje, especialmente para el aprendizaje y eso es mejor hacerlo en el trabajo, como saben que venimos explicando.

https://ladiaria.com.uy/…/michael-fullan-hay-que-cambiar-l…/ (Michael Fullan)

 

 

 


Y por supuesto todo ello exige nuevas competencias profesionales para los formadores.

EL DISCENTE Y EL DOCENTE DEL PRESENTE Y DEL FUTURO EUN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL.

Las consecuencias sociales de esta nueva forma de organización social que es la Sociedad Informacional son:”

          -“1. La dualización social debida a la fragmentación del mercado laboral y al reparto desigual del trabajo entre la población potencialmente activa. Según explica André Gorz en la Metamorfosis del trabajo, existe un 25% de la población activa empleada en trabajos cualificados, de carácter estable y a tiempo completo. Es lo que Michael Piore denomina segmento superior del mercado de trabajo(Toharia, 1983), frente al segmento inferior, caracterizado por la inestabilidad de los trabajos y la baja cualificación. André Gorz afirma que el 50% de la población activa ocupa los peldaños más bajos de procesos altamente mecanizados, expuestos a las fluctuaciones del mercado, con poca o nula capacidad de sindicación y, por tanto, sujetos a la discrecionalidad del empresario, con quien mantienen relaciones personales. Además, están los desclasados o excluidos, según la terminología que se utilice, que según Gorz son el 25% restante.”

 

 

 

 1. La dualización educativa. [Barreras para la formación completa para grupos sociales, que suponen exclusión] (…).”

El alumno es el verdadero protagonista. Sin embargo, si echamos la vista atrás y tratamos de recordar las diferentes experiencias educativas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, veremos que apenas cumplen esas premisas. Por regla general, la mayor parte de ellas eran monopolizadas por profesores que acaparaban el espectáculo, muchas veces situados en un estrado como símbolo de su autoridad y jerarquía. Cuando estábamos en el colegio, jamás olvidamos que el profesor tenía el poder absoluto de poner las notas y aprobar o suspender a los alumnos.

Hoy el profesor sigue haciendo el 95% del trabajo. El aprendizaje depende demasiado del profesor, y ya hemos comprobado en carne propia que hay profesores buenos y malos. Todavía no se tiene en cuenta la eficiencia de desarrollar una sola vez un contenido de calidad en lugar de que haya miles de profesores impartiendo sus propios cursos una y otra vez, año tras año. Para cerrar el círculo, tratamos de medir el conocimiento de los alumnos a través de exámenes. Nosotros los alumnos nos limitábamos a escuchar callados durante horas, tratar de no dormirnos, memorizar lo necesario para aprobar el examen y continuar avanzando. Éramos meros asistentes, casi nunca participantes. Nadie nos preguntó jamás por nuestros intereses, por nuestras necesidades, casi nunca se trató de hacerlo entretenido.

 

 

 

 

Curiosamente el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. Al cabo de pocos meses, habíamos olvidado casi todo lo “aprehendido” y lo poco que recordábamos, éramos incapaces de encontrarle aplicación práctica. ¿Integrales y derivadas? ¿Latín? ¿Trigonometría? ¿las leyes de Mendel? ¿la tabla de los elementos? Y sin embargo ¿donde aprendemos comunicación, relaciones sociales, a razonar, a hablar en público y presentar y defender nuestras ideas ante otros? Ese tipo de cosas solo se aprenden con mucha práctica. Pensar que esta labor del profesor es enseñar y esta actividad de alumno es aprender es una ilusión. Y para un profesor vocacional es simplemente frustrante.

 

 

 

 

Internet ha favorecido el acceso de la información y facilitado su distribución. La educación viene a nosotros. Anytime, anywhere. Genial. Lo grave es que el problema continúa siendo el mismo. La versión online se limita a virtualizar lo presencial. El alumno sigue siendo el mismo espectador que era antes y además ahora está solo, con un artefacto tecnológico por medio (el ordenador) y las autopistas de la información que rara vez se comportan como tales. Por si fuera poco, la mayor parte de los contenidos dejan mucho que desear, al igual que ocurre con la mayoría de los cursos presenciales.

 

 

 

laan-e1369148540740

Juan Domingo Farnos

APRENDIZAJE-TRABAJO-TECNOLOGÍA: la fuerza del desempeño…

juandon

i_miss_you_by_mr_april

 

 

La velocidad de “negocio” y por tanto de aprendizaje sobre el mismo , crece en esta nueva sociedad, exponencialmente, y los métodos de aprendizaje de la vieja escuela no pueden seguir el paso….

El camino más rápido para apoyar el desempeño sostenible de la fuerza de trabajo me parece un objetivo mejor.., prácticamente lo podríamos considerar inoperante, no es que no importe, que también, sino que no es necesario…

 

 

 

Para construir recursos de apoyo al desempeño debe haber un cambio en el enfoque de L & D para poner una cierta prioridad seria en el punto de trabajo y por tanto, de aprendizaje, donde se manifiesta el desempeño real, en ese punto si es necesario porque ya no nos referimos a lo que siempre hemos entendido por trabajo…

Ese cambio requiere un conjunto de habilidades que muchos diseñadores de instrucción no poseen, el descubrimiento cambia,

El punto de trabajo es un nuevo campo de juego para muchos en L & D, ya que es el entorno operativo posterior al entrenamiento, donde el valor del negocio, del aprendizaje se genera … o se pierde.

 

 

 

No sólo podemos mirar a través del lente de competencias y transferencia de conocimiento exitosa, necesitamos mirar a través de una lente operativa y de rendimiento:

-Tenemos que construir soluciones que apoyen el desempeño de la fuerza laboral en el punto de trabajo …
-Tenemos que diseñar activos que se pueden acceder en el momento de la necesidad …
-Tenemos que proporcionar la tecnología que puede permitir el acceso en el flujo de trabajo/aprendizaje …
(Educacion Disruptiva-learning is the work)

 

 

 

Nicolás Maquiavelo en el Siglo XVI escribió: “Se debe tener en cuenta que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de las cosas”.

La nueva visión de la educación que promueve el uso de la tecnología informática para facilitar el aprendizaje mediante la participación de los estudiantes, la promoción de la creatividad, fomentar el aprendizaje autodirigido, la colaboración y habilidades de pensamiento avanzado.

 

 

 

actividad-de-aprendizaje-2-mi-prc3a1ctica-educativa-y-el-desempec3b1o-de-los-estudiantes

 

 

Este concepto relativamente nuevo aprendizaje y ha surgido debido al abrazo cada vez mayor de la tecnología en todas las facetas de nuestra vida. Sin llegar a ser difícil hacer un seguimiento de todo lo que surge como consecuencia de este exceso de digitalización de la educación, pero al menos deberíamos tener una idea y una imagen clara de los más populares. Tecnología Educativa y Aprendizaje Móvil tiene previsto introducir a algunos de estos conceptos de aprendizaje y guiarlo hacia una mejor comprensión de lo que significan y la esperanza de que usted se beneficiará de ellos para informar a su práctica docente. Ya conocemos el Blended Learning , el Flipped aprendizaje, y ahora estamos introduciendo al aprendizaje autodirigido.

 

 

 

 

¿Qué es el aprendizaje autodirigido todo esto?

“En su sentido más amplio,” aprendizaje autodirigido “describe un proceso por el cual los individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de objetivos de aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales para el aprendizaje, la selección y aplicar las estrategias de aprendizaje, y la evaluación de los resultados del aprendizaje. “(Knowles, 1975)
Elementos del aprendizaje autodirigido
El Aprendizaje autodirigido se basa en los siguientes elementos:
 • Estudiantes toman la iniciativa de buscar una experiencia de aprendizaje 
 • Toman la responsabilidad y la rendición de cuentas para completar su aprendizaje (evaluación y formación)
 • Tienen una legibilidad de aprender
 • Ellos fijan sus propias metas de aprendizaje
 • Se involucran en el aprendizaje
 • Ellos evalúan su aprendizaje
Una de la idea errónea acerca de la auto-aprendizaje es que los estudiantes aprenden en completo aislamiento de los demás, cuando en realidad la idea es que el aprendizaje se debe a factores motivacionales intrínsecos derivados de los alumnos propio deseo de aprender y llevar a su / su experiencia de aprendizaje comenzando con el reconocimiento de la necesidad de aprender.

 

 

18119506_120703688486316_7962410874909433869_n

 

 

 

 

 
El aprendizaje asistido por ordenador debe promover:

-el aprendizaje significativo y la colaboración implique tareas desafiantes y de la vida real;

-la tecnología como una herramienta para el aprendizaje, la comunicación y la colaboración

evaluaciones basadas en el rendimiento (por ejemplo, si queremos saber si un estudiante puede colaborar mediante el uso de la tecnología, no tendríamos que escriban un ensayo sobre el tema, solo volveríamos a ver a colaborar con otros estudiantes) .

 

 

 

 

La cuestión crítica, que he tratado de responder, de cómo la tecnología puede medir auténtico, aprendizaje relevante, primero requiere respuestas a otras seis preguntas importantes:

-¿Qué se entiende por auténtico, aprendizaje relevante?

-¿Qué se quiere decir con habilidades de pensamiento?

-¿Cómo pueden los docentes involucrar a sus estudiantes en el aprendizaje efectivo y cómo puede medirse?

-¿Qué visión tenemos para el aprendizaje y lo que parece?

-Lo que define a un rendimiento de alta tecnología y cómo puede medirse.

-¿Los programas educativos incorporando tecnología que permite a los estudiantes para lograr el aprendizaje de las TIC metas durante el uso de tecnología de alto rendimiento?

 

 

 

El aprendiz debe participar en las tareas de aprendizaje que se adaptan a situaciones de “vida real”. En su preparación para este “mundo real”, tenemos el deber de considerar lo que los lugares de trabajo y comunidades requieren. Muchas de las formas tradicionales de aprendizaje, tales como la memorización, y la evaluación en forma de opciones múltiples, desarrollar las habilidades que son útiles sólo en el ámbito escolar.¿Cuántos de nosotros hemos tenido que usar un examen de opción múltiple como parte de nuestro trabajo? El lugar de trabajo, por el contrario, va a exigir a los trabajadores que pueden “pensar críticamente y de manera estratégica para resolver problemas.

 

 

 

Posteriormente, el modelo tradicional de evaluación no es relevante para las necesidades de los estudiantes reales y los mecanismos tradicionales para evaluar la eficacia de los programas de tecnología también son de poco valor. Con el fin de determinar la mejor manera de lograr un aprendizaje auténtico, el aprendizaje efectivo debe estar ocurriendo de verdad.
Muchos métodos de enseñanza a menudo se centran en el conocimiento y la comprensión, y lo más importante los métodos de evaluación se centran a menudo en estas habilidades de pensamiento de orden inferiores y esto no nos vale, las jerarquías con la vida real ya no sirven para nada.

 

 

 

 

 

La ALTERIDAD, es una idea que las Tecnologías nos ayudan a ponerlo en funcionamiento, el ponernos en lugar del otro, nunca antes había sido tan posible y eso en los aprendizajes funciona muy bien, ya que nos permite estableces comparaciones, trabajar con el error como aprendizaje-…

Marc Augé “la universidad tendría que ser un lugar de formación, de reflexión, sin ningún interés concreto. Por supuesto que entiendo que los jóvenes tienen que trabajar pero el trabajo debe ser una consecuencia, no una finalidad inmediata.

Esta es la desigualdad fundamental y por eso yo propongo esa especie de utopía en la que las personas puedan estudiar lo que quieran durante largo tiempo. Entiendo que alguien me diga que eso no es realista, pero podría ser real y dar paso a una realidad más justa, más plural y plena para todo el mundo… una utopía”

 

 

 

 

Brown (1983) y otros… visualizaron una distinción entre una posición estática y una perspectiva dinámica de conocimiento y desempeño, con el argumento que los aprendices varían no solo en lo que saben, sino también en lo que hacen con lo que ya sabían previamente.

 

 

 

 

1b323-tetraedrodelaprendizaje

 

 

 

Estos factores, que en conjunto constituyen un esquema denominado por Brown (1982) tetraedro del aprendizaje, permiten deducir por qué la enseñanza de las estrategias no puede hacerse en forma abstracta, sino en función de las demandas, tareas, materiales, dominios y temáticas que conforman el aprendizaje intencional.

Y ello nos lleva a entender que si bien históricamente, los métodos de análisis de trabajo han asumido que los trabajos no cambian por los individuos que los realizaban, buscando simplemente comparar las tareas, roles y responsabilidades del trabajo. Sin embargo, técnicas más recientes reconocen la naturaleza dinámica del trabajo, y los factores individuales y de situación, por l oque podemos deducir que el trabajo y el aprendizaje nunca deben ser estáticos ni uniformes, sino completamente dinámico y adaptado a los diversos contextos en que se encuentran y a las personas que los van a llevar a cabo (Excelencia personalizada), por lo que así es más fácil llegar a la personalización y a la socialización de los mismos.

 

 

 

 

Las TIC, tal como indica entre otros Clay Shirky no condicionan solo el comportamiento de todo lo que gira al alrededor de la Sociedad y de aquellos elementos incrustados en la misma: Economía, política, educación…sino que de alguna manera han marcado un tipo de época que no se parece en nada a las anteriores, ya no es un cambio Cíclico, como venía sucediendo hasta ahora-una sociedad se superponía a otra-ahora no, la ruptura (DISRUPCIÓN) es su sello de identidad, la TIC, hacen que sea así, que ya nada sea plano, lineal y si que sea todo HIPER, que el concepto de Transmedia se imponga.

En el learning is work, del que tanto esperamos en estos nuevos tiempos, primero necesitamos que las empresas, organizaciones…dejen las jerarquías como algo obsoleto y den paso a las redarquías, no como un “vacío de poder“, si no todo lo contrario, a mayor implicación de todos sus estamentos, mejor desarrollo, mayor ilusión en estar formados de manera permanente (lifelong learning):

 

          -¿Sirve la formación para mejorar en nuestro perfil profesional?

          -¿Se ha convertido en sólo un negocio vacío de experiencias y aprendizaje?

          -¿Es necesario dar un giro radical al concepto de formación?, naturalmente que todo debe ir de la mano de manera global, si solo mejoramos una parte y las otras no, entonces no funcionará, pero si construimos una nueva mentalidad, una nueva manera de entender la vida, seguramente no solo seremos mejores, que lo seremos, si no que haremos las cosas como la sociedad quiere que se hagan.

 

 

 

 

 

La formación, la educación…ahora ya no está segmentada, es un aspecto global y continuado, en estado permanente de activación, ya nadie acaba nunca su “formación”, la educación es para toda la vida, por lo cuál que sea ya un derecho, apenas tiene importancia, ahora su modus vivendi es la “obligación” que tenemos de estar en contínuo “on” y en perpetua “beta”, en situación abierta para estar dentro del camino de la innovación, de la autoregeneración y de la mejora, incluso algunos deberán estar en estado “alfa”, es decir, estar preparados para anticiparse a las posibles previsiones que generará el futuro, lo cual hasta ahora sin las TIC era impensable.

Y es aquí donde entra esta relación, que ya no es tal, entre formación y trabajo, ahora ya son lo mismo, no sólo se mezclan como un Mashup, sino que conforman un solo cuerpo. “la Educación necesita del trabajo y viceversa”, si uno de los dos aspectos falla, el otro no tiene ni siquiera sentido de ser.

 

 

 

 

Pero todo lo que acabamos de mencionar sin una acción de PENSAMIENTO CRÍTICO, no serviría para nada, porque entonces nos devolvería en poco tiempo a la comodidad, al confort y por tanto a la uniformidad de siempre.

Encontramos cinco dimensiones esenciales del pensamiento crítico:

a) El análisis del pensamiento
b) La evaluación del pensamiento
c) Las disposiciones de pensamiento
d) Las destrezas y habilidades de pensamiento
e)Los obstáculos o barreras para el pensamiento crítico

 

 

 

 

En suma, los elementos o estructuras de pensamiento nos permiten “tomar nuestro pensamiento aparte” y lo podemos analizar de acuerdo a nuestro ámbito personalizado y nuestra relación con los demás…

 

 

 

10597375-pensador-generaci-n-de-cubos

 

 

 

 

 

Pensar consiste en los siguientes conocimientos y competencias:

 

1-Habilidades de Pensamiento Crítico: recopilar información, evaluar las pruebas, considerar alternativas / Implicaciones, elija / Implementar mejor alternativa.

2-Habilidades de Pensamiento Creativo: generación de ideas, la combinación de las ideas, el análisis de las ideas, evaluar Ideas.

3-Habilidades para resolver problemas: Soluciones en Desarrollo, Creatividad,

4-Organización Persistencia, Análisis y Aplicaciones.

5-Creatividad: La fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad, Solicitud….

 

 

 

Shashir Shetty “escribe sobre el pensamiento crítico asociado a una generacion de personas que tratan a las tecnologías como si fueran ellos mismos (Las tecnologís somos nosotros-Juan Domingo Farnos Miró)  y que es necesario no solo entender, sino dejarles paso para que ellos ejerzan el liderazgo de una sociedad que es de todos, por supuesto, pero ellos la comprenden mucho más”…Obviamente no estoy de acuerdo porque creo que confunde lo que significa la personalizacion y lo confunde con individualismo, que no se parecen en nada.

 

 

 

 

¿Cuáles pueden ser las actividades claves que la gente puede participar durante el trabajo para promover el aprendizaje?

 

Existen casi tantas como podéis imaginar…. Aquí están algunas:

 

1. usando la solución de problemas como una técnica de aprendizaje

2. utilizando las asignaciones especiales para el desarrollo

3. reflexión individual

4. trabajo swaps y sombra para el desarrollo

5. usando el proyecto de equipo de escritos como una herramienta de aprendizaje

6. revertir la tutoría

7. coaching y alentando la retroalimentación informal

8. construcción y explotación de redes internas y externas

9. usando las reuniones de equipo para la reflexión y aprendizaje

10. explotación de asociaciones profesionales como un recurso de desarrollo

11. usando el aprendizaje de la acción

 

 

 

 

El conocimiento es necesario siempre pero no suficiente para el rendimiento, ya que es la eficiencia con la que un aprendiz utiliza lo que tiene disponible en un momento determinado, por lo que así podemos entender mejor lo que constituye la inteligencia dinámica del propio conocimiento.

La importancia de la distinción entre competencia / rendimiento …se ha demostrado en varias ocasiones en el trabajo empírico,especialmente en los estudios de la metacognición…

 

 

 

1

 

 

 

Sin embargo, puede ser necesario hacer una distinción entre las características ideales y las características mínimas de una estrategia.

Una estrategia prototípica o ideal es un proceso dinámico de resolución de problemas. Contiene un componente metacognitivo y un componente cognitivo. Una estrategia prototípico es una serie secuencial con propósito, por iniciativa propia, e intencionalmente seleccionado, supervisado y evaluado dentro de las actividades desempeñadas.

 

juandon

 

La información: eslabón débil de la transmisión de conocimientos!!!

juandon

21948832785_f8991a4132_b

 

Grabar y compartir nuestro conocimiento (que trabajan en voz alta) ayuda a los grupos aprenden mientras trabajan.

La INFORMACION es una forma DÉBIL DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS (los conocimientos no se transmiten, se transmiten las informaciones …Juan Domingo Farnós)

 

 

 

TRANSFERENCIA:  la transferencia se produce cuando una persona aplica experiencias y conocimientos previos, al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación nueva (Learning and instruction, R.E. Mayer, 2008). Otra definición posible: transferencia se puede definir como la habilidad de aplicar lo que ha sido aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos (Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts, J.P. Byrnes, 1996),  como cuando los estudiantes responden a una necesidad en su escuela o comunidad (por ejemplo, el diseño y la construcción de un jardín de la escuela, la mejora de un parque de la comunidad, ayudando a los inmigrantes locales) o crear algo que será usado o experimentado por otros. Por último, un proyecto puede tener la autenticidad personal cuando habla a las propias inquietudes, intereses, culturas, identidades, y las cuestiones de los estudiantes en sus vidas.

 

 

 

Las historias pueden proporcionar el pegamento contextual, que juntos tengan la información de alguna apariencia de orden para nuestro cerebro para procesar en conocimiento. Por ejemplo, la toma de tener recuerdos tiene cierta importancia para los organismos de entender por qué las decisiones fueron, el oro no eran, tomada. Estos pueden ser compartidos como historias.

 

 

 

Si entramos en lo que sería el aprendizaje a través de una conversación, la conversación sólo se vuelve interesante desde un punto de vista del aprendizaje, cuando la respuesta es en cierto modo inesperada, lo que sugiere que podría requerirse alguna modificación en la conducta o palabra. Dependiendo del contexto, el desajuste entre la acción y la respuesta podría ser etiquetado de “desequilibrio”, “variación”, “desacuerdo” o “fracaso”.

 

 

 

Es el desajuste entre la respuesta esperada y real que proporciona la tracción necesaria para conducir el aprendizaje remitente. El aprendiz toma en cuenta la respuesta, modifica su comportamiento y actúa otra vez, iniciar otra iteración del bucle de retroalimentación (Es de obligado cumplimiento personal y social que los aprendices deben aprender a dar y recibir retroalimentación de los compañeros (PARES) constructivas que mejoren los procesos y productos del proyecto, guiados por rúbricas, modelos y retroalimentación formal / protocolos de crítica. Además de sus compañeros y maestros, los adultos y los expertos externos también pueden contribuir al proceso de crítica, con lo que un auténtico punto, en el mundo real de vista.

 

 

 

Este reconocimiento de sentido común de la importancia de hacer un mejor trabajo de la alumna y del alumno productos se apoya en la investigación sobre la importancia de la “evaluación formativa”, lo que no sólo significa que los profesores estarán en el proceso de retroalimentación para que los aprendices puedan evaluar los resultados de su aprendizaje. https://juandomingofarnos.wordpress.com/…/peer-to-peer…/ Peer to peer (P2P), evaluación, roles… de Juan Domingo Farnós

 

 

 

Todos hemos estado en discusiones donde al menos una parte (generalmente el otro tipo) no escucha o no modifica sus acciones para dar cabida a lo que oyen. En este caso, el bucle de retroalimentación iterativa sólo gira alrededor en el mismo espacio conceptual. La conversación “va alrededor en círculos” con sin avances. Pero si al menos uno de los conversadores es escuchar y modificar sus acciones dependiendo de la retroalimentación recibida del otro, entonces cada iteración del ciclo avanza en territorio nuevo, y existe la posibilidad de progreso y aprendizaje.

El efecto que la entrada de las Nuevas Tecnologías (TIC) ha producido en el mundo de la Educación, en un amplio aspectro, y de la Formación, especialmente, una situación de descolocación, primero en las esferas político-administrativas, a continuación en el conglomerado docente y por “decantación” a los aprendices y resto de la Comunidad Educativa.

 

BluePatagon2014

 

Obviamente el empleo de las TIC ha producido, como punto de lanza un efecto irreversible, la Educación ya nunca será lo que era, eso ya está admitido por toda la sociedad, lo que no tenemos tan claro no es su por qué, sino como la utilizaremos y es en eso precisamente donde entra en escena nuestro segundo apartado en la propuesta que les ofrecemos, un Escenario Inclusivo-Ubícuo.

Hoy somos capaces de crear oportunidades por medio de una amplia utilización de los recursos de e-learning y la educación científica basada en la investigación a través de la educación del diseño con escenarios de aprendizaje abiertos, inclusivos y ubícuos.

 

 

 

Por medio de las ventajas que encontramos con elearning podemos realizar:

-Actualización de las prácticas de enseñanza de las ciencias y las competencias clave de los aprendices, especialmente, de los facilitadores y de toda la comunidad educativa.

-Demostrar el uso de los recursos de aprendizaje en línea ayudarán a autoconstruir nuestras propias líneas de aprendizajes.

-Diseñar una serie de escenarios que nos permiten no solo el autoaprendizaje si no el social learning con cualquier punto de la red, que equivale a decir, la red.

-Proporcionar recomendaciones y directrices para la creación de entornos de aprendizaje.

 

 

 

En entornos complejos, las personas que están más motivadas y por tanto aprenden y trabajan mejor mejor son los que realizan el trabajo y necesitan aprender “al momento”, casi siempre de manera síncrona, , que es por eso que necesitamos jerarquías débiles y redes fuertes. El trabajo de los profesionales de aprendizaje, en mi opinión, es ayudar a construir fuertes redes de aprendizaje.

Debemos buscar la mejor manera de que puedan aprender y apoyar lo que aprenden y su trabajo posterior

 

 

 

La comprensión y habilidades en investigación sistémica, la acción y la interacción puede destinar los resultados del aprendizaje a través de su compromiso con el punto de vista y perspectivas de los demás, donde los aprendices puedan desarrollar apreciación crítica de la práctica de los sistemas y los sistemas de aprendizaje social, a partir de sus propias experiencias de cambio.

 

 

 

Los aprendices-profesionales de una amplia gama de dominios a través de actividades como debates y blogs en línea, se trabajan las ideas introducidas en lo que pretenden aprender en sus propias circunstancias y desarrollar su propia comunidad mediante la aplicación de investigaciones sistémicas relacionadas. En este proceso, se desafían a sí mismos, los demás y los autores como los diseñadores de proceso críticos de aprendizaje. Reflexionamos sobre lo que se aprendió por quién y cómo y con qué fines, asi mismo con quien podemos colaborar.

 

n96a04f1

 

Si leemos a Perry y Kitchener , nos encontramos con una descripcion de la teoría predominante sobre epistemología  del aprendizaje como la participación de la ruptura deliberada hacia abajo y la reestructuración de los modelos mentales que apoyan las visiones del mundo. Prigogine ofrece una lente adicional en esta teoría en su discusión de “estructuras disipativas“.

 

 

 

 

Esta teoría proporciona un modelo de la dinámica de aprendizaje epistémico; cada alumno pasa por un período de caos, la confusión y se siente abrumado por la complejidad antes de nueva información conceptual trae consigo una reestructuración espontánea de los modelos mentales en un nivel superior de complejidad permitiendo así que un aprendiz para comprender conceptos que eran formalmente opacos,, nos sirve para entender que cualquiera es capaz de llevar a cabo “su complejidad” pero difícilmente la de otros, con lo que un aprendizaje bajo el paraguas de cualquier sistema es imposible que funcione (lo cual hasta ahora no se ha entendido, es más, todos los sistemas educativos están diseñados bajo aspectos uniformizadores, con lo que contradice estos planteamientos y hace que “la enseñanza sea lo más considerado y el aprendizaje personalizado, el gran desconocido”.

 

 

 

El concepto de aprendizaje de la ciudadanía, que se refiere a la ética de cómo invertimos nuestras identidades ya que viajamos a través del paisaje, de nuestro contexto solo significa un aspecto del mismo por lo tanto, el aprendizaje de las personas está todavía muy dentro de un contexto social, reconociendo el potencial de un individuo para comunidades de puente y ayudar a conectar a otros a comunidades que mejorarán su capacidad de aprendizaje. (Personal and Social learning).

 

 

 

Los análisis correlacionales nos muestran siempre una débil y moderada interrelaciones entre las categorías textuales y sus grados de la prueba de adquisición de su pertenencia a un contexto determinado de aprendizaje y la conformación del conocimiento que va adquiriendo así como su propia autogestión (PKM) del conocimiento. Tomando este conjunto, los resultados sugieren que la auto-reflexión sobre cómo y lo que los aprendices han aprendido a conducir a mejorar en el rendimiento académico y de aprendizaje , aunque de forma limitada.

Un estudio correlacional determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable.

 

 

 

Frente a ello nos encontramos con que la evaluación-retroalimentación lo entendemos como un PROCESO, El ENSAYO-ERROR-RETROALIMENTACION, sera lo normal en una nueva manera de trabajar, aprender… abierta, inclusiva y ubicua, basada en la persona, en el aprendiz, en los equipos que conforma…

Esto nos conduce a establecer simulacros que nos conducirán a otra sociedad que entiende las cosas de otra manera y que incluso los conceptos anteriores ni los contempla y por el contrario aparecen otros de nuevos, como aprender en el trabajo, sin tener en cuenta si es necesario o no una titulación, simplemente por que no lo contempla.

 

 

 

Para establecer una autentica DISRUPCION, se debe influir en gran media en la estructura organizativa tradicional…

          a.La mejora de la productividad

          b.Mayor Rendimiento (Efectos Red y Aprendizaje)

-Los ambientes de aprendizaje ofrecerán diferentes interfaces y herramientas de corte y atractivo suficientes, mirando la colaboración y organización de actividades, con un énfasis en el apoyo para la interacción compartida para mediar en los aspectos sociales del aprendizaje, la construcción del conocimiento, la reflexión.

 

 

 

La educación y la Política pueden delimitar sobre estas investigaciones y posterior aplicación en el mundo del aprendizaje y del trabajo:…(Harold Jarche)

-No ser visto como “segundo plato” por si falla lo demás.. para técnicas existentes.

-Que sea usado para facilitar las dimensiones diferentes de estudio

-Que sea usado para facilitar la colaboración con profesores y otros principiantes

-Ser adoptado como una iniciativa institucional o amplia más que experimentos pilotos, como un pequeño juego de adoptadores

-Ser acompañado por medidas protectoras para prevenir abusos

-Acompañado por entrenandores para componentes principales

-Las tecnologías que Aprenden deberían …

 

 

 

Esté extensible y programable proceso para apoyar la creación de accesorios deberá:

a-Ser seleccionado según su empleo intencionado

b-Ser acompañado con la política de adquisición de aplicación

c-El coste será en todo momento accesible, como no podría ser de otra manera.

 

 

 

El coste debe ir relacionado con:

-La calidad de alternativas relativas, poder conectar una red con la infraestructura, el software de dirección, …

-Aparear el estudio digital con otras economías de costes (como gastos de instalaciones)

 

 

 

Todo ello viene referido que la investigación debe fundamentarse y adaptarse, también a los planteamientos que la sociedad tenga en cada momento, pero tampoco caminar sola, ésta debe repensarse como un proceso que sirva para su aplicación real y diaria de las cosas, en este caso, el empleo de las tecnologías en el aprendizaje y trabajo de la propia sociedad.

 

 

 

El fenómeno de la Disrupción ayudará universalizar este desarrollo, no solo intelectual y científico, sino a humanizar la Educación de manera completa, porque aunque no lo entendamos muchos, nunca lo ha sido, siempre ha estado sujeta a normas impuestas, lo que de humano tiene poco, se mire como se mire y todo ello hará que la transparencia y la confianza, otros dos caballos de batalla dentro del mundo 2.0, ya no serán ni reseñables, porque también serán naturales y por tanto no hablaremos de ellos.

 

 

 

La Gestión el Conocimiento a menudo podemos encargarnos de ayudar a las organizaciones a encontrar, seleccionar, organizar, difundir y transferir la información importante, el conocimiento y la experiencia para las actividades necesarias: tales como la resolución de problemas, el aprendizaje dinámico, la planificación estratégica y la toma de decisiones, con lo que el proceso por el que la experiencia y el conocimiento son de hecho parte de la memoria de la organización – y que reside dentro de la organización de una manera estructurada o no estructurada – son capturados, catalogado, conservados y difundidos.

 

 

 

El conocimiento es un activo y un recurso primario de cualquier organización para obtener y mantener una ventaja competitiva. La esencia de la firma en la economía de hoy es su capacidad para crear, transferir, ensamblar, integrar, proteger y explotar los activos de conocimiento. Activos como buscar conocimiento sustentan las competencias de síntesis que apuntalan ofertas de productos y servicios de universidades , empresas…

 

cg_key-4-knowledge

 

“Tanto e-learning como la gestión del conocimiento se alimentan de la misma raíz: el aprendizaje, una mejor capacidad para realizar tareas de trabajo, capacidad para tomar decisiones eficaces, y un impacto positivo en el mundo que nos rodea. La diferencia entre la Gestión del Conocimiento y y e-learning es una función del tiempo..

A través de la Gestión del Conocimiento,el entendimiento tácito puede ser comunicado, los problemas pueden resolverse de forma conjunta, y las conexiones se forman fortuito. La Gestión del Conocimiento es caótica, corriente (pero estructuralmente débil) en cuanto alconocimiento.

 

 

 

Por desgracia, la Gestión del Conocimiento es abrumadora para muchos porque a veces carece de la estructura de un curso organizado. … e-learning, es esencialmente una especie de una arquitectura.

 

 

 

Muchas personas que los blogs y los wikis primera aproximación como ambientes de aprendizaje están confundidos por la falta de estructura … y pronto “abandonar” a raíz de la información abrumadora (que participan en la actividad de alta ecologías del conocimiento requiere una mentalidad de sentencia en suspenso por la información de entrada (es decir, cuidado de no sobre-evaluación de cada elemento de información como un fin) – y se centra más bien en la síntesis y el patrón de búsqueda de todo el dominio).

 

 

 

La GESTION DEL CONOCIMIENTO tendremos que incorporarlo a e-learning, y eso lo haremos con E-LEARNING-INCLJUSIVO YA QUE SU VESANTE INCLUSIVA Y UBICUO NOS LO PERMITE CON MEJORES RESULTADOS.

Elearning debe alimentar en el medio ambiente, Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMEINTO, proporcionar mecanismos fácilidades para organizar la información de la manera que el 80% de las personas puedans formarse sin el menor problema(no la actual del 20% que están en el amor con los blogs, wikis y todas las cosas nuevas)

 

 

 

Tanto la GESTIÓN Y e-LEARNING-iNCLUSIVO PUEDEN Y DEBEN IR A LA PAR” (elearning-inclusivo de Juan Domingo Farnos)

Si entramos de lleno en la relación KM-LEARNING-KNOWLEDGE ECONOMY….

Se necesita más investigación para informar a los responsables políticos de la educaciónacerca de cómo desarrollar las habilidades adecuadas para una economía del conocimiento, en lugar de asumir los altos niveles de educacion de manera aislada, como sucede de manera convencional por sí sola, como se define actualmente.

 

 

 

Hoy en día realmente es casi nula no solo su influencia, si no su relación, la universidad ya no es trascente para el mundo político, por una parte porque no se confía en sus investigaciones, de esa misma opinion lo es la investigadora inglesa Judy Sebba, de la Universidad de Sussex, la cual lo constató en uno de sus trabajos dirigidos por The London School of Economics…..

 

 

 

Los canales de comunicación por una parte, también porque la investigación sigue realizándose como hace décadas y décadas y realmente no se contrastan por pares, ya que si se hace con “sus colegas, amigos….” realmente no tienen claridad de contraste y son escasamente creíbles.

 

 

 

En este ambiente de incertidumbre perenne , ambiguo, y volátil, las oportunidades serán lo importante, no lo que estés haciendo y aprendiendo en un momento concreto. Los nuevos líderes deben gestionar estas “tendencias”, estas intenciones y redirigir en cada momento aprendizajes y trabajos en la dirección adecuada…

Ahora sabemos que los “stocks de conocimiento” se reducen en valor mucho más rápidamente en relación con un mundo emergente de “flujos de conocimiento” – que el conocimiento ya no necesita poseer, sino que hemos de ser capaces de llegar a su acceso.

juandon

Investigación colaborativa: valorar el aprendizaje/trabajo social!

juandon

500_0

Vamos a establecer diferencias y coincidencias, entre diferentes aspectos del aprendizaje que nos pueden llevar a entender mejor, no solamente los procesos que deberemos realizar en nuestra formación continuada, sino hacia donde vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos.

En las tecnologías de la colaboración ya podemos observar cómo las diferencias entre lo estructurado(formal) / informal / la meta / …está todo orientado en actividades que realizamos generalmente con herramientas diversas, des de analógicas a digitales, incluso últimamante con las de la Web 2.0 para tener oportunidad de influir en el diseño del trabajo / ambiente de aprendizaje. ( Esta nueva cultura del aprendizaje en este contexto significa que para añadir …. debe ser abierto, inclusivo y ubícuo (Juan Domingo Farnos), de otra manera, casi … social pueden ser influidos por el ambiente de aprendizaje.

 

Ya sea que estemos trabajando o aprendiendo, cómo nos comunicamos es una parte clave de todo lo que hacemos. Algunas herramientas de la web pueden dificultar la comunicación, mientras que otros pueden hacerlo posible. .

Podemos encontrar el modelo útil para ver que tipo de herramientas sociales son las más adecuadas para el tipo de colaboración que estamos tratando de fomentar.

Por ejemplo, hay una gran diferencia entre Sharepoint y Facebook, aunque ambos permiten algún tipo de colaboración.

 

Podemos actuar de dos formas, una más controlada, la formal y otra más caótica o menos controlada, la no formal incluso informal, con diferentes planteamientos como veremos después.

Mi experiencia es que no hay una plataforma que cubre todo el espectro. Los entornos de redes carecen de las herramientas necesarias para el trabajo del proyecto mientras que a los sistemas de colaboración  , les falta apertura y flexibilidad. (demasado cerrados-intranets estandarizadas-.

Tres piezas más pequeñas que se unen libremente parecen ser un mejor enfoque para el trabajo colaborativo y el aprendizaje en este momento en lugar de una plataforma unificada (Moodle, por ejemplo)

Eso puede cambiar a medida que las tecnologías de colaboración maduran, pero por ahora es lo que tenemos…

Ahora deberíamos comprobar, algunos aún no lo tenemos claro, si el Personal Learning network (aprendizaje personal en Red) es suficiente para, no sólo motivarnos en el aprendizaje y/o trabajo, o necesitáríamos de otros elementos.

 

 

des-metodo

 

 

Podemos valorar el aprendizaje social…

Se puede identificar explícitamente su filosofía de enseñanza como del constructivismo social, esfuerzos para alentar una mayor discusión de los estudiantes y el compromiso, la importancia de crear una comunidad de aprendizaje, y la participación en la co-construcción del conocimiento, junto con sus estudiantes. Las actividades sociales no fueron creadas para el aprendizaje en las aulas pero se pueden desarrollar dentro de los entornos de aprendizaje, pero siempre con una visión ABIERTA, INCLUSIVA Y UBICUA, , si pretendemos darle un sentido ÚNICO de formalidad y prescripción, en este momento PIERDE TODO SU VALOR.

De esta manera los aprendices pueden reflexionaron sobre sus identidades / actividades personales y profesionales en línea, Algunos se preocupan por el colapso contexto, es decir, los flujos de conversaciones sobre el trabajo, la vida familiar, las actividades sociales, deportes, política, etc. Otros quieren distinguir entre sus actividades en línea personales y profesionales (mahap), el límite más desafiante para administrar a menudo con sus colegas inmediatos. Esto se expresa con mayor frecuencia como el dilema: voy a aceptar esta solicitud de amistad de mi colega / conocido de trabajo en Facebook? Todos debemos tener claro que aprendemos por decisiones personales, pero que está bajo nuestra RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO, hacerlo correctamente cuando interactuamos con otros (SOCIAL LEARNING).

Aun así muchos docentes se mantienen en establecer LINEAS DIVISORIAS entre PROFESORES-ESTUDIANTES (líneas rojas que los estudiantes no pueden pasar y que los docentes no pueden aceptar) Esto se expresa con mayor frecuencia como mantener una distanciaprofesional.

Mentalidad del crecimiento Re: alfabetizaciones digitales:

El personal académico que valoran el aprendizaje social y que equilibran la privacidad y la apertura pueden estar predispuestos a la utilización de prácticas de educación abierta para la enseñanza. Sin embargo, otro factor necesario es tener las alfabetizaciones digitales, o quizás más específicamente, que tiene una mentalidad de crecimiento re: alfabetizaciones digitales. [Tener una mentalidad de crecimiento re: alfabetizaciones digitales incluye ser conscientes de una serie de herramientas digitales abiertas; comprensión de cómo utilizar varias herramientas, tanto técnica como pedagógicamente; mantenerse al corriente de los cambios en el paisaje de las herramientas digitales y abiertas; y lo más importante, tener mucha confianza sobre el aprendizaje y la experimentación con nuevas herramientas y nuevas características.

 

El personal con alfabetizaciones digitales altamente desarrolladas son más propensos a tener la confianza y las habilidades necesarias para gestionar la configuración de privacidad, negociar diversas herramientas de medios sociales, y operar con la agencia en ecosistemas complejos de medios sociales.

digital_literacies

 

Pero algunos de los que son usuarios con dominio de los medios sociales enseñan a sus estudiantes sobre los medios sociales y las alfabetizaciones digitales, sin embargo, optan por no conectar con los estudiantes en espacios abiertos en línea. “No me importa si los estudiantes me siguen y si encuentran cosas que he escrito en línea” podría ser una buena expresión. Pero es que no fomentarlo como parte de la enseñanza, o su relación conmigo como su maestro, hace que su propia enseñanza en abierto y con TIC dentro de las aulas (APRENDIZAJE FORMAL) se desvirtúe con el tiempo y lo que en un principio parecía innovador, poco a poco se vuelva al revés, es decir, que involucione y vuelva a su punto de partida del viejo paradigma. ”

Expectativas de los roles desafiantes:
. Muchos docentes pondrían su rol, su papel, en cuestión, como “el experto” – o el único experto, por lo menos. Estos se considerarán siempre aprendices, así como maestros y de tratar de crear y ser parte de una comunidad de aprendices.

 

 

Los grandes “docentes”, ya con la aceptación DE SU NUEVO ROL, no con el antiguo, crean y co-crean, las condiciones para que las personas pueden aprender , crear una comunidad de personas . Tienen que asegurarse de que las personas se sientan cómodos interactuando entre sí… De modo que la idea de una comunidad de aprendizaje sostendría una filosofía de la enseñanza, social muy importante.

Potenciadores incluyen el apoyo institucional y / o reconocimiento, de oportunidades de desarrollo profesional (dentro o fuera de la institución) y el apoyo entre iguales (por ejemplo, las redes personales de aprendizaje o PLNs). incluso aceptando el estrés o la ansiedad experimentada por los individuos, particularmente en relación con sus funciones institucionales (por ejemplo, carga de trabajo, la cultura departamental o institucional)

 

figure3

 

 

Por todo ello vamos a diferenciar entre :…

a)Equipos de trabajo, necesario para hacer las cosas. Un equipo eficaz de colaboración integra el trabajo y el aprendizaje, mientras que se centra en la entrega de productos o servicios, que pueden ser de productividad (trabajo) o educativos.

b)La comunicación abierta, manteniendo los procesos lo más simple posible, la liberación y las pruebas a menudo – todas tienen sentido en un lugar de trabajo o aprendizaje ,cada vez más complejo.

c)Las redes de aprendizaje, por el contrario, tiene que partir de los personal para llegar a lo social, ya que el aprendizaje de por si es individual.

Sin embargo, tienen un gran valor a la organización como un todo por estar en la periferia y el caos que engloba . Otro de los beneficios de Internet, las redes personales de aprendizaje abierto es el de promover el pensamiento crítico.

 

 

Estas tres estructuras están unidas por el Aprendizaje Social en Red . Estas son necesarias para no sólo hacer el trabajo, sino a prepararse para el trabajo a realizar: las prácticas emergente.

El trabajo y el aprendizaje, por estas tres estructuras, , incluso en entornos más complejos, a veces se ve obstaculizado por que no se utilizan los tres, o una combinación de ellos, hacerlo de manera aislada es lo que hace que los andamieajes del trabajo y del aprendizaje colaborativos, fallen.

Toda la organización es más eficaz a través del aprendizaje en red y social.

Las organizaciones necesitan estos tres aspectos, para permitir las comunicaciones de colaboración y cooperación y realizar perfectamente las actividades, y no limitar el trabajo del conocimiento con una estructura demasiado rígida y cerrada.

El uso cada vez más extendido de software social (por ejemplo, Wikis, Google Docs) ha traído una atención renovada a la escritura colaborativa. A pesar de que los enfoques metodológicos actuales para examinar la escritura colaborativa son valiosos para comprender los patrones de interacción o las experiencias percibidas de los estudiantes…,

Insuficiente para captar la cantidad y calidad de la escritura en red en línea, ambientes. etc…

Recientemente, la evolución de las técnicas de análisis ha transformado muchas áreas de la vida, desde la búsqueda de información hasta la comercialización. Sin embargo, el uso de
la minería de datos y texto nos sirven para la comprensión de los procesos de escritura en contextos de aprendizaje .

Estos enfoques permiten investigar la escritura colaborativa y discutir cómo las nuevas herramientas de aprendizaje mejoran la capacidad de investigación. Estos métodos avanzados pueden ayudar a los investigadores a dilucidar procesos de colaboración analizando los comportamientos de los usuarios (por ejemplo, cantidad de edición, participación Igualdad) y su vinculación con la escritura de resultados…

 

1000-recursos-web-20

 

 

Aquellos que están implementando el aprendizaje social de esta manera, hacen preguntas como esta:

-¿Cómo conseguiremos que la gente utilice las herramientas sociales?
-¿Cómo haremos que la gente colabore y comparta?
-¿Cómo aseguraremos que lo que comparten sea correcto?
-¿Cuándo van a tener tiempo en su día de trabajo para colaborar y compartir con sus colegas?
-¿Qué plataforma podemos garantizar que todo el mundo utilice para permitirnos rastrear cada parte de la actividad social que tiene lugar?

En otras palabras, se ve en términos de imponer herramientas sociales y de colaboración en la fuerza de trabajo, obligándolas a compartir y colaborar, y luego controlar y rastrear lo que comparten.

 

Por lo tanto, las organizaciones inteligentes hacen preguntas muy diferentes sobre la implementación de tecnologías sociales para trabajar y aprender:


1)¿Cómo podemos apoyar a aquellos que ya están trabajando y aprendiendo en colaboración?
2)¿Cómo podemos construir lo que ya está sucediendo?
3)¿Cómo podemos animar a aquellos que aún no están trabajando y aprendiendo en colaboración?
4)¿Cómo podemos proporcionar servicios a individuos y equipos para ayudarles a resolver sus problemas de aprendizaje y rendimiento mediante enfoques colaborativos?

 

 

En las organizaciones donde se ha adoptado este enfoque, el aprendizaje social y el trabajo colaborativo es un proceso orgánico, ya que cada vez más personas reconocen el valor de aprender unos de otros, participan, participan, comparten y colaboran. Son estas organizaciones las que reportan mejoras en la productividad del trabajo y de los negocios, mayor satisfacción del cliente y una mejora en los resultados.

Últimamente  estamos debatiendo constantemente el futuro del aprendizaje, tanto en su vertiente académica como en la relacionada con el mundo profesional y/o de las empresas.

El desarrollo de la tecnología social ha cambiado la manera en que pensamos acerca del mundo y también está sacudiendo la manera de abordar el aprendizaje.

Realmente el cambio que se nos avecina es brutal, ni organizaciones académicas ni empresas, dentro de muy pocos años, tendrán nada que ver con las existentes ahora, sin embargo, que rara vez tienen las empresas realmente integran o se preparan para todos estos cambios que se avecinan en sus operaciones…

 

¿Cómo reaccionaría usted si su inversión en I + D, es  un 80% de su presupuesto en el desarrollo de productos o servicios y solo puede a una pequeña parte del mercado? Por tdo ello es tan importante el aprendizaje mediante Tecnologías, porque nos aseguran nuestra implantación tanto en conocimientos como en resultados.

 

idi-300x260

 

Podríamos establecer unos parámetros para tener una orientación sobre ello:

… el desarrollo de habilidades y el aprendizaje se desarrolla…

– 70% “en el trabajo”, la actividad significado y la experiencia;

– 20% a través del contacto y la interacción con los demás;

– 10% a través de la formación formal, ya sea clases, talleres o e-learning.

Por tanto hay un 90% de puesta a punto “informal”, lo podemos llamar “natural o invisible, como gusten y un 10% de formal u organizada.

Charles Jennings , que ayudó a popularizar el modelo, a menudo se le pregunta a su audiencia a pensar en sus experiencias de aprendizaje y donde tuvieron lugar. Se utiliza el ejemplo sencillo de un andar en bicicleta.¿Cómo se enteró? Al leer un manual y tomando un curso de e-learning, practicando en un simulador de Internet? No. Al igual que yo, que aprendió con la experiencia, por intentar y fallar y volver a intentarlo. (ensayo-error)…lo que llmabamos anteriormente, NATURAL.

 

La formación clásica que se separa del trabajo conduce a una pronunciada curva del olvido, por eso en esta nueva época, la formación reglada por si sola no tiene ya ningún sentido, las UNIVERSIDADES, si siguen con sus planes de estudio estan abocadas a su desaparición, pero si se relacionan con el mundo de la empresa, entonces los resultados no solo serán mejores, sino que de alguna manera serán totalmente adaptados a la Sociedad actual y futura.

Una gran parte del aprendizaje formal es pesado en el contenido pero la luz de la interacción. Por lo general, aprendemos a conocer, pero no realmente a hacer. Así, en un entorno cambiante, frente a las interacciones es crucial porque nos prepara para enfrentarnos a los complejos problemas emergentes. Así que en lugar de estructurar el aprendizaje de todo el contenido, debemos aprender a estucturarlo  en torno a la creación de experiencias de aprendizaje.

the-702010-framework-13-638

La mayor parte de nuestro conocimiento proviene de aprendizaje informal, una situación de aprendizaje permanente que requiere estar abierto a nuevas situaciones y la interacción profunda con los demás. En un mundo donde el conocimiento real del empleado sólo resuelve el 10% de sus problemas en el lugar de trabajo (R. Kelley, de Carnegie Mellon University, 2006), es más eficiente para desarrollar entornos de aprendizaje que dan prioridad a la acción y la conexión en lugar de contenido.

Muchos aún dudan de los Escenarios impersonales porque ven poca “pedagogía”, poco marco teórico donde sustentarse las prácticas posteriores, es decir, no quieren asumir “riesgos”, quieren valida, contrastar, valerse de expertos, de investigaciones cuantitativas…pero en esta época eso ya no vale, ahora necesitamos riesgo, invención, creación, sentido crítico, necesitamos mucha más cualidad que cantidad…necesitamos de genios y trabajadores que vayan de la mano.

 

Juan Domingo Farnos

 

 

 

Competencia: entre la creatividad y la producción autónoma! (conocimiento-aprendizaje-trabajo)

juandon
art-cool-creative-apple-3d-black-and-white-black-wallpaper-creativity-still-life-2560x1600
 
En las organizaciones e instituciones basadas en competencias, un grupo de profesores colaborativo y capacitado, será básico en el impulso de la creatividad y responsabilidad de los aprendices en sus procesos de aprendizaje es el motor que impulsa el aprendizaje.
 
“La competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura”. (Chomsky).

Las competencias clave o básicas ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, se alejan de forma clara de los llamados contenidos específicos disciplinares, ya sean máximos o mínimos.

 • Las competencias básicas, a diferencia de los contenidos específicos, son multifucionales pues permiten la realización y el desarrollo personal a lo largo de la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral.
 • Son trasferibles, a diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas variados y realizar diferentes tipos de trabajos.
 • Son transversales e interdisciplinares a las áreas y materias curriculares porque su aprendizaje no es exclusivo de una de ellas.
 • Son integradoras, a diferencia de los contenidos específicos, porque combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”).
 • Y son dinámicas, porque competencia de las personas carece de límites en su crecimiento y se construye a lo largo de la vida.

 

Desde estas “señas de identidad”, cobra sentido el considerar que la enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas no se reduce al currículo pues hay otros ámbitos en la vida de los centros docentes que facilitan su desarrollo.
En este sentido, la participación en la organización y funcionamiento de los centros, la práctica de la convivencia, las actividades extracurriculares y complementarias y las distintas actuaciones y relaciones con el entorno ofrecen una multitud de ocasiones para ofrecer al alumnado escenarios reales de aprendizaje.

 
 
Hoy ya no es posible solo hablar de educación, bueno si es posible si actuamos des de o posiciones reduccionistas o no queremos entender la complejidad de nuestra sociedad, hacerlo así significa trabajar y darnos solo una “oportunidad” en aspectos muy concretos dejando de lado otros escenarios, otras competencias, habilidades etc… que necesitamos para vivir y que debemos tener presente en nuestras vidas des de siempre. Por eso hablamos que ni pedagogías ni tecnologías, naturalmente muchos no están en esta tesitura, otros se aproximan a ella, pero ya no es su tiempo y no es una manera de hablar, ni una utopía ni nada que se le parezca y sé que el SISTEMA no nos deja, bien, por eso estamos aquí, de lo contrario quien les escribe y habla cada día no lo haría.
Si las organizaciones dejan de pensar tanto tiempo en los procesos y soluciones tecnológicas y descubren el potencial latente en los aprendices-empleados entonces el valor real y añadido, podría ser aprovechado a través de la Gestión Personal del Conocimiento , como expresa perfectamente Harold Jarche en su PKM ROLES, o como desarrollo yo mismo: “PKM También se trata de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo personal y profesional. Esto significa ser un networker consumado, cómodo con la tecnología y – quizás lo más importante de todo – curioso. La Curiosidad alienta conexiones casuales y un deseo de entender el complejo mundo en que vivimos. Para dotarnos de los conocimientos necesarios para entender el entorno en que vivimos aprendemos y trabajamos, podemos tomar mejores decisiones, hacer crecer nuestra reputación y garantizar que seguimos siendo relevantes en la trayectoria de la carrera que hemos elegido para nosotros mismos” . (Juan Domingo Farnos)
pkm-quadrants-520x390

La gestion del conocimiento PKM hace que cada individuo sea responsable de la búsqueda, el sentido de tomar decisiones y el intercambio de conocimientos.

 

pkm

Al vincularse  el trabajo colaborativo y el aprendizaje, promueven la creación de redes y el apoyo a la persona, el desarrollo de capacidades de auto-organización del personal.Aquí están todas las áreas de aprendizaje, de seminario formal de aprendizaje sobre el aprendizaje en la red (aprendizaje social) y el aprendizaje informal en el proceso de trabajo (Learning Management) diseñado en línea con la estrategia corporativa y fundamentalmente gobiernan.

Por lo tanto, se necesita un marco de aprendizaje para el Trabajo Social Learning, entre otras cosas, ofrece los siguientes elementos de aprendizaje:

 • Fase preliminar:. Reunión de desarrollo con las mediciones de competencias ejecutivas y objetivos, el acuerdo de las tareas de práctica y de proyecto, las condiciones …
 •   Workshop: inicio regular de los procesos individuales de aprendizaje para los nuevos empleados con tándem y la formación de grupos, formando intenciones de implementación, “charla informal” ….
 • -Construcción de conocimiento con control automático y la formación: la oferta de contenidos de la formación basada en web, videos de aprendizaje, podcasts, estudios de caso de los empleados …, tanto como módulos obligatorios, así como “a la carta”
 • Desarrollo de competencias auto-organizada en el proceso de trabajo y la Red: sistemática el desarrollo de habilidades para hacer frente a los desafíos en el lugar de trabajo y en los proyectos; edición colaborativa de retos en el lugar de trabajo y en la red
 • Co-coaching: el asesoramiento mutuo y habilidades de apoyo al desarrollo a través de socios de aprendizaje
 • Asesoramiento de pares: asesoramiento orientado a los problemas mútuos en grupos de estudio de acuerdo con una estructura consistente
 • Apoyo Educativo: coaching, e-coaching y mentoría electrónica
 • Los talleres de transposición (webinars): reflexión regular de las fases de aprendizaje auto-organizado, el procesamiento de preguntas abiertas (algunas con expertos), Educación intención
 • Talleres: reuniones personales, por ejemplo, en forma semestral, con reflexiones comunes, presentación y discusión de los resultados, los ejercicios con carácter caso, la intención … la educación.
  El objetivo es hacer que los trabajadores del conocimiento  (Daniel Grifol)piensen más en la captura, el uso y el intercambio de conocimientos, y la maximización de su eficacia personal en la parte social y la construcción de relaciones, tanto internas como externas…
 
 
El aprendizaje de los estudiantes depende de un fuerte ciclo de instrucción adaptativa que, a su vez, depende de que los profesores calificados utilicen su juicio profesional, para darse cuenta de que su cambio de roles, llevará a esta formación hacia sus cotas mas elevadas., pero también de las estructuras y culturas de la propia organización, naturalmente.
 
Sentí que mi red, mi red de confianza que he trabajado duro para mantener, cultivar, cuidar, la confianza y crecer iba a ser explotada por otras personas que me veían como su “viaje gratis” para algunas respuestas rápidas, o “maldecir” por otras que ven en lo que hacen su “maná” y por tanto intocable, aunque sea “malo a más no poder” o que sea el mejor del mundo, según ellos, o también, “que quien nos va a dar a nosotros lecciones” si somos el sumum del sumum. Para movernos en la red, para generar conocimiento y aprender….eso deberemos llevarlo a cabo aprendices, trabajadores….
 
symbolic-knowledge-workers-in-the-information-technology-industry-agy222
 
En nuestra red de influencia, de aprendizaje y de trabajo hemos de tener:
 
          1. Diferentes “métodos innovadores y contextuales” = el aprendizaje y el trabajo en la era de las redes y el empleo nunca serán estandarizados, lo que significa primero deshacerse de las descripciones de puestos y individuales evaluaciones de desempeño y el cambio a formas más simples a fin de organizar la complejidad.
Hoy en día, el trabajo es el aprendizaje, y el aprendizaje es el trabajo. Esto requiere una nueva perspectiva sobre la forma en que pensamos sobre el aprendizaje organizacional. (LEARNING IS THE WORK de Harold Jarche y EDUCACIÓN DISRUPTIVA (LEARNING IS THE WORK de JUAN DOMINGO FARNOS).
 
         
          2. Deberemos autoseleccionar las herramientas, según las necesidades de cada momento, las características contextuales y personalizadas…” = alejándose de herramientas educativas, empresariales estandarizadas hacia una plataforma abierta en la que los trabajadores, aprendices—, , pueden utilizar sus propias herramientas con el fin de ser artesanos del conocimiento.

Si entramos en debate de como, cuando, donde y con qué utilizar herramientas digitales en la educación, en las aulas, en el aprendizaje formal, informal etc… es conveniente hacerlo, con diferentes herramientas que tengamos a nuestro alcance, pero también con diversos planteamientos socio-didácticos y pedagógicos:

-Modelo de integración de BYOD en lo que sería el contexto

La combinación consciente del CONTEXTO, la computación ubicua y omnipresente proporciona para entornos que son capaces de adaptarse a las diferentes identidades y necesidades de usuarios y organizaciones, un aprendizaje permanente, personalizado y adaptable.

Necesitaremos instalaciones que hagan posibles el u-aprendizaje consciente del contexto que se apoya por medio de dispositivos móviles, wereables , redes inalámbricas, sensores…

A través de los últimos avances tecnológicos, los ordenadores portátiles se han convertido en potentes dispositivos de mano inalámbricos con las siguientes características:

            -Conectabilidad – Se conectan a Internet de forma inalámbrica a través de la fidelidad inalámbrica o WiFi.

           -Portabilidad – Son portátil y por lo tanto siempre al alcance del usuario.

           -Accesibilidad instantánea – Se enciende al instante y se apaga.

           -Flexibilidad – Ayudan a recopilar datos al acomodar una amplia variedad de extensiones periféricas (por ejemplo, cámaras digitales, cargas de estudio científica, los dispositivos de sistema de posicionamiento global, la identificación por radiofrecuencia y lectores de códigos de barras).

           -Viabilidad económica – Tienen gran parte de la capacidad de cómputo y capacidad de almacenamiento ampliable de ordenadores portátiles a una fracción del costo

 
          3. “Cooperación voluntaria” = disminuir el énfasis en el trabajo en equipo y la colaboración y fomentar mayor cooperación. De esa manera pasaremos de un trabajo PREDISEÑADO a otro CREATIVO y por tanto más motivador.
 
         
          4. “Deber de ser transparente” = pasar de ‘necesitan saber’ a ‘necesitar compartir especialmente para aquellos con responsabilidades de liderazgo, que deben entender que en la era de la red, la gestión es una función, no una carrera. La transparencia es, probablemente, el mayor reto para las organizaciones de hoy en día…universidades, empresas, organizaciones socio-politicas, económicas—-
 
          5. Compartir nuestro conocimiento” = cambiar el entorno para que compartir su conocimiento no ponga a esa persona en una posición más débil de la organización. Un trabajador del conocimiento es una persona comprometida con la libertad para actuar. Premiar la organización (de red) es mejor que premiar a la persona, pero sólo si las personas se sienten capaces y pueden participar activamente en la toma de decisiones. Intrínseca, no extrínseca, la motivación es necesaria para el trabajo complejo y creativo.
 

Si  Jane Hart nos habla de la diferenciación del Social learning y de la colaboración social , estableciendo que la “clave” en la sociedad de hoy ya no es la colaboración en si, si no que en esta colaboración intervienen como elementos clave el uso de las tecnologías, de internet…y que no siempre se entiende o se puede hacer en esto en organizaciones que trabajan siempre de manera formal,  es precisamente en este punto  donde nos encontramos con lo que suelo explicar que los típicos CURSOS de formación, especialmente para docentes, ya no tienen sentido, que la formación de verdad se produce dentro de los entornos COLABORATIVOS de aprendizaje-trabajo (LEARNING IS THE WORK), solo allí es donde de verdad se pueden ver los resultados de los dos apartados, sus mejoras continuadas y sus retroalimentaciones necesarias…

 

El nuevo mundo de aprendizaje se basa en una nueva forma de pensar – el intercambio en lugar de esconderse, colaborando en lugar de instruir, actuando en lugar de reaccionar. La tecnología nos permite apoyar los procesos de aprendizaje en las empresas en el ámbito laboral. Hoy en día es más importante que nunca para estar al día. 

 
 
Es difícil, si no imposible, construir el mecanismo de calibración que es esencial para que la educación de competencias sea implementada efectivamente sin comunidades de aprendizaje profesionales fuertes. También es un ingrediente para un cuadro de profesores capacitados (Ellen Hume-Howard), que comienza con modelos distribuidos de liderazgo que comprenden y valoran el liderazgo docente en la creación de una cultura dinámica de aprendizaje dentro de la propia organización.
 
Doug Penn “sugiere entender el papel de los educadores al pensar en “un triángulo rodeado por un enorme círculo de estudiantes en constante cambio de intereses y pasiones”
 
En su descripción, los lados del triángulo se componen de:
 
     a) las normas que definen lo que los estudiantes necesitan para aprender,
     b) cómo consideran la evaluación en el proceso de diseño,
     c) la instrucción que identifica cómo los estudiantes van a aprender.
 
Hay un amplio espacio para la creatividad en este modelo, ya que puede ser co-diseñado con los estudiantes y actuar como un proceso iterativo que lleva tiempo para alinearse completamente.
 
Douglas McGregor nos habla de que la motivación de las personas siempre viene por su conexión voluntaria a su aprendizaje a su trabajo, pero nunca bajo la dirección de nadie, ya sea de personas, rectores, directores, encargados…, o por leyes que emanan de la jerarquía… y a pesar y desafortunadamente, la creencia en el mito del poder de motivación de la dirección es aún muy extendida. La verdad es: debido a la naturaleza intrínseca de la motivación, los líderes, a través de su comportamiento, sólo pueden desmotivar, con lo que la cultura del esfuerzo que estos demandan solo queda en algo ilusorio, nunca real ni conveniente para las personas que conforman la organización.
 
 
El comportamiento de un individuo también está fuertemente influenciada por las preferencias. El concepto de “preferencias” fue introducido por Carl G. Jung en su trabajo “Tipos psicológicos”. Actitud. Jung diferenció tipos en primer lugar, de acuerdo con su actitud general: Actitud describe modo de reaccionar más a las experiencias interiores o exteriores de las personas, en la toma de decisiones “funciones”. de los individuos ” Heady, que prefieren tomar decisiones por pensar bien las cosas, de forma racional utilizando la función ‘pensar’. la gente “corazón” prefieren evaluar y tomar decisiones subjetivamente mediante la función de “sensación”.
image
 
 
Los docentes en ambientes basados en competencias tienen una autonomía significativamente mayor que aquellos en las organizaciones educativas tradicionales para ser creativos en cómo se involucran y diseñan experiencias de aprendizaje para los estudiantes. A cambio, tienen la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a alcanzar la competencia.
 
Por lo tanto fomentaremos una nueva cultura donde los docentes pueden encontrar el éxito a través de redes y estructuras, y donde tienen la libertad de trabajar juntos para encontrar soluciones y tomar decisiones. También tenemos sistemas en su lugar. Necesita tanto una fuerte cultura de aprendizaje como los sistemas para apoyarla “.
juandon

Las organizaciones de hoy piden aprendizajes socializadores!

juandon
4-4
Lo que es más importante, un lugar de trabajo de economía de red creativa requerirá constante aprendizaje independiente e interdependiente haciendo. Esto es social. En un futuro muy cercano, los que no pueden aprender con otros se perderán oportunidades de trabajo creativo.
 
Hoy mismo hablando con docentes no entienden que aprender haciendo, aprender por competencias, aprender a aprender, aprender de manera permanente ya lo largo de la vida etc….se hace porque la economia en red también ha cambiado y lo pide, pues no entienden ni una cosa ni la otra y como no lo entienden dicen lo más fácil y lo que no lleva a ninguna parte: “esto es una utopía” y en eso estamos, nos guste a alunos o no….
 
 
James Bessen afirma que, “El desarrollo de una fuerza de trabajo con las habilidades para utilizar las nuevas tecnologías es el verdadero desafío”, pero no estoy de acuerdo. Aunque necesitamos entender las nuevas tecnologías y utilizarlas de manera óptima, realmente necesitamos desarrollar algo mucho más importante. Nuestro enfoque para la educación, el entrenamiento y el trabajo debe ser ayudarnos a ser mejores humanos, no máquinas. La resilencia, la creatividad, la curiosidad y la empatía se convierten en poderosas herramientas humanas cuando continuamente aprendemos unos con otros.
 
Procuro pensar no solo en la educación como un escenario aislado, si no como un componente de una obra de teatro, un apartado que necesita de los diferentes tramoyistas, artistas, ayudantes…para funcionar.
 
Por eso no quiero buscar solo un cambio de roles en procesos de aprendizaje diferentes a los de ahora, porque realment no lo son, es decir, no son una forma diferente de aprender, no, eso va más lejos, se trata de aprender trabajando y trabajar aprendiendo constantemente….
 
Lo que no vamos a hacer es trocear las tipologías de aprendizaje, ni los personajes que pueden intervenir….no, no, eso solo es una innovación más dentro del sistema que venimos utilizando-una buena práctica más- y para eso ya hay muchos innovadores que lo hacen cada día, no, mi intención es otra, quizás para unos utópica, pero para otros, y cada día más, es una nueva concepción de la sociedad y de lo que necesita la misma, que va des de el trabajo a encontrar las maneras de aportar un valor añadido al mismo que haga que las CRISIS, pasen de largo, porque las personas que intervienen en el mismo estén siempre preparados formados, conectados…en fin la sociedad es la que va a determinar en cada momento hacia donde y como quiere caminar.
 
 
El trabajo valorado ya no está estandarizado, digan lo que digan estos docentes de los que les hablo. Por lo tanto, un enfoque estandarizado para la educación y la formación para apoyar el trabajo creativo es obsoleto y no queda mas remedio QUE ACABAR CON ESTE SISTEMA.
 
Es ya una obviedad que ni el trabajo ni los sueldos volverán a ser nunca lo que fueron, y que nos estamos moviendo hacia una economía post-trabajo, entonces tenemos que reestructurar cómo se realiza el trabajo y cómo se compensa.
 
 
No podemos seguir ligado al concepto del “trabajo como la principal forma de trabajar”. Por ejemplo, que las personas puedan cambiar fácilmente los roles de trabajo, sin la camisa de fuerza de los modelos de competencia de recursos humanos, es una manera de deshacerse del trabajo estandarizado, que no tiene lugar en una economía creativa. Todas las organizaciones y los trabajadores tienen que enfrentar el hecho de que la pérdida de puestos de trabajo de rutina continuará, pero que dentro de nada lo harán las máquinas, eso si, el creativo y colaborativo lo haremos nosotros con ayuda de ellas, por supuesto.
 
La creación de valor en la economía emergente en la red creativa es tener las ideas, la conexión de las ideas, y probar cosas nuevas en base a estas ideas, sin importar equivocarse o no, ya que tenemos la retroalimentación, por una parte, o volver a comenzar de nuevo, eso si, con facilidades de poder hacerlo.. No sólo estas actividades requieren tiempo, son muy sociales, ya que el éxito depende a menudo de con quién trabajamos.
 
 
Pero ser creativo no es algo que la gente sólo puede encender y apagar, como cualquier artista sabe. Para fomentar la creatividad que necesitamos para cambiar la forma en que estructuramos el trabajo. Cuando el ‘Trabajo’ se hace obsoleto por la automatización (obsolescencia laboral)los rasgos de cumplimiento, la diligencia, la inteligencia, incluso llegan a ser menos valiosos. En una economía creativa, ‘Talento’ requiere creatividad, la curiosidad y la empatía, pero no un talento al uso, si no la EXCELENCIA PERSONALIZADA.
 
 
Por tanto los “sistemas“, cualquiera de ellos, predefinidos, congruentes, llenos de certidumbre, uniformizadores, ya no nos son necesarios y los ciudadanos actuales y del futuro (knowmads), los cuáles per se, nos explican como entendemos una nueva sociedad, una nueva manera de aprender, un cambio de roles entre los intervinientes entre la misma, el trabajo y la educación…en definitiva, un tratado de pensamiento crítico que crea otros escenarios sociales, laborales y educativos y que entronca con una nueva realidad económica, política y de relación entre las personas….
 
Las personas no tienen futuro en el trabajo y en el aprendizaje estandarizado, eso lo harán las máquinas, nosotros debemos hacer la parte creativa, por supuesto y si los docentes no aceptan esto, tienen dos caminos:
 
1-Seguir como lo hacen ahora con los “daños” directos e indirectos que ayudan a causar.
 
-Si estamos de acuerdo que para conseguir mejorar la sociedad necesitamos del talento de todos y de cada uno de nosotros, la ESCUELA FORMAL, lo impide, ya que se centra en una “versión muy limitada del talento” y apuesta más por objetivos y competencias universalizadores, generalistas y estandarizados… y eso ocurre en la EDUCACIÓN “DURA”
 
Ser mediocre, ser uno más de la factoría…eso ya pertenece al pasado a la era industrial…por ejemplo: “Un docente de ahora, un docente más, de aquellos que cumple con el ritual de cada día, con los libros de texto que tocan, con el curriculum que nos mandan, con las ordenes del inspector de turno teledirigido por el poder politico educativo de turno…..eso ya no solo no tiene futuro, sino que no tiene presente, es un trabajo más de los obsoletos…su propia mediocridad lo hace y no me refiero a personas en concreto, sino a la función de DOCENTE ACTUAL.
 
El trabajo creativo, no estandarizada es difícil de aprender. Requiere,, el aprendizaje cooperativo entre iguales con ayuda informal, lo que no sucede en un aula, como los artistas han sabido desde hace milenios.
 
 
2-Ser ciudadanos del siglo XXI y aceptar lo que estos tiempos necesitan.
 
En este escenario surgen muchas preguntas y esperar respuestas y soluciones, entre ellas:
          • A través de qué camino educativo de todos los jóvenes, y sobre todo, se convierten en “responsables” ciudadanos conscientes de las Ciudades del futuro y de los Espacios de APRENDIZAJE-TRABAJO, que se desarrollarán en” el futuro?
          • ¿Cómo vamos a aprender de los libros abiertos que están representados por las ciudades de arte, parques, agro-industrial y tecnología / distritos productivos?
          • ¿Cómo los datos provenientes de las áreas sensorizada y dispositivos personales serán elaborados para apoyar la conciencia y el aprendizaje continuo?
          • ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento influenciado por el conocimiento de los mecanismos de co-evolución y los límites de los ecosistemas?
          • ¿La infraestructura laboral será lo suficientemente inteligente como para reajustar, , para satisfacer las necesidades que cada uno pueda desarrollar una larga vida, en diferentes contextos?
          • Las ¿’ciudades inteligentes “ayudaran a reforzar la inclusión social y el sentido común de pertenencia?
Por tanto las organizaciones actuales piden aprendizajes sociales:

Para ello necesitaremos  un marco de aprendizaje para el Trabajo Social Learning, entre otras cosas, ofrece los siguientes elementos de aprendizaje:

 • Fase preliminar:. Reunión de desarrollo con las mediciones de competencias ejecutivas y objetivos, el acuerdo de las tareas de práctica y de proyecto, las condiciones …
 •   Workshop: inicio regular de los procesos individuales de aprendizaje para los nuevos empleados con tándem y la formación de grupos, formando intenciones de implementación, “charla informal” ….
 • -Construcción de conocimiento con control automático y la formación: la oferta de contenidos de la formación basada en web, videos de aprendizaje, podcasts, estudios de caso de los empleados …, tanto como módulos obligatorios, así como “a la carta”
 • Desarrollo de competencias auto-organizada en el proceso de trabajo y la Red: sistemática el desarrollo de habilidades para hacer frente a los desafíos en el lugar de trabajo y en los proyectos; edición colaborativa de retos en el lugar de trabajo y en la red
 • Co-coaching: el asesoramiento mutuo y habilidades de apoyo al desarrollo a través de socios de aprendizaje
 • Asesoramiento de pares: asesoramiento orientado a los problemas mútuos en grupos de estudio de acuerdo con una estructura consistente
 • Apoyo Educativo: coaching, e-coaching y mentoría electrónica
 • Los talleres de transposición (webinars): reflexión regular de las fases de aprendizaje auto-organizado, el procesamiento de preguntas abiertas (algunas con expertos), Educación intención
 • Talleres: reuniones personales, por ejemplo, en forma semestral, con reflexiones comunes, presentación y discusión de los resultados, los ejercicios con carácter caso, la intención … la educación.

 

 

 

Como dice Hiroshi Tasaka, “en la sociedad del conocimiento, el conocimiento no tiene valor”, ya que cualquiera puede acceder a él. Cada vez más, lo que importa es el conocimiento aplicado, es decir, “qué sabes hacer con lo que sabes”. Y este conocimiento aplicado precisa de una actualización permanente, al mismo ritmo al que se actualiza el entorno.

12d572f90ad8574e02994e8fa10b3512.jpg

 

 

La `sociedad informacional´ no sólo significa una revalorización del conocimiento y un uso intensivo de las TIC: también genera un aumento de las desigualdades sociales, si no existe una intervención decidida para atajarlo.

El filtrado de información a través de criterios que consideramos de antemano (por ejemplo, cuando la creación de filtros de correo electrónico) o selectivamente tirando un poco de información, mientras que el control de lo que nos empujó a nosotros ,son las tácticas para el manejo de información no solicitada y la tasa de flujo de información.

Por eso, el siglo XXI precisa de un nuevo tipo de aprendizaje: el aprendizaje adaptativo. Un aprendizaje que nos capacita para adaptarnos a la realidad de forma dinámica, flexible y, sobre todo, rápida. Aprendizaje adaptativo significa aprendizaje, desaprendizaje y re-aprendizaje.

No es menos cierto que ello nos lleva siempre ha hablar de otra cosa muy diferente a los viejos paradigmas actuales, ahora necesitamos de “internet”, por ejemplo para llevar a cabo nuestros nuevos planteamientos ….

También es cierto que si lo extrapolamos al mundo laboral-educativo, este “ambiente” no estaría sujeto a sistemas, leyes, normativas, curriculums…lo que nos dará la máxima posibilidat creativa, personalizada y personal,…incluso será el “no lugar” el escenario adecuado para crear nuestros propios currículums…
Sería la línea de PENSAMIENTO DE DISEÑO que proponemos dentro del caos, es decir, mentalidad para estar siempre en constante posicionamiento de evolución, incluso dentro de cualquier proceso innovador.

 

No podemos aprender con un solo planteamiento, eso no sirve, porque las cosas evolucionen con una velocidad exponencial que incluso las metodologías (y ya no me refiero a objetos o contenidos), sirven en un momento determinado, pero a lo mejor de manera inmediata debemos ser capaces de evolucionar hacia planteamientos que a veces son completamente diferentes (DISRUPCIÓN)

 

La ALTERIDAD, es una idea que las Tecnologías convergentes nos ayudan a ponerlo en funcionamiento, el ponernos en lugar del otro, nunca antes había sido tan posible y eso en los aprendizajes funciona muy bien, ya que nos permite estableces comparaciones, trabajar con el error como aprendizaje-…

O como Marc Augé expresa: “la universidad tendría que ser un lugar de formación, de reflexión, sin ningún interés concreto. Por supuesto que entiendo que los jóvenes tienen que trabajar pero el trabajo debe ser una consecuencia, no una finalidad inmediata.
Esta es la desigualdad fundamental y por eso yo propongo esa especie de utopía en la que las personas puedan estudiar lo que quieran durante largo tiempo. Entiendo que alguien me diga que eso no es realista, pero podría ser real y dar paso a una realidad más justa, más plural y plena para todo el mundo… ¿una utopía?….

 

juandon

Framework: la realidad virtual, rompe vetos! (Educación Disruptiva)

juandon
columnas_201609025__isabel_realidadvirtual

El potencial digital en el sector de la educación y la formación es muy amplio y apunta a la transición hacia un ecosistema digital de aprendizaje permanente y formación. Los miembros de nuestra sociedad moderna se enfrentan a situaciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas y ambientales rápidos y cambiantes. En consecuencia, se espera que los miembros de esta sociedad sepan mantener el ritmo de estas situaciones variables, y sean capaces de adaptar sus habilidades y experiencia.

 

 

Todo ello conlleva a una permeabilidad de un ecosistema de aprendizaje digital para la exportación y / o importación de la información y el conocimiento que depende de la naturaleza de la “arquitectura” de los componentes del sistema (por ejemplo, la conectividad, la agrupación), las características de los protagonistas y su diversidad y distribución , y las interacciones entre ellos …

 

15895297_10212271677653510_107345181060764311_n

Por lo tanto, con ello preparamos las prácticas eficaces de aprendices expertos en relación con las herramientas y entornos Web 2.0. Sobre la base de un estudio cualitativo, nuestro objetivo siempre irá dirigido a delinear un perfil de competencias del estudiante durante toda la vida-2.0 con el fin de identificar a un soporte de herramientas de planificación-una formación de calidad que llevaremos a cabo desarrollando habilidades PKM-en los no expertos.

 

Nos centraremos en competencias básicas y habilidades de orden superior ( Meta-habilidades), identifica las condiciones que lo permitan y las competencias que favorezcan una gestión eficaz de uno de PK, para que conocimiento y aprendizaje puedan estar siempre conectados en red”… (La remezcla y recombinación de habilidades, destrezas y competencias técnicas son las exigencias de las nuevas profesiones relacionadas con las TIC: telecomunicólogos, gestión de la información, gestores de redes sociales, community manager, content…)

Para entender mejor esa oportunidad, hemos encontrado útil examinar la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda en múltiples segmentos de educación.
A diferencia de muchos otros sectores, la educación ha llegado un poco tarde a la danza digital. Pero después del hype inicial y la posterior desilusión de resultados de aprendizaje en su mayoría modestos en las primeras etapas de la tecnología educativa en los últimos años, ahora vemos el sector entrando en una nueva fase, tal como imaginé en los momentos de iniciar mis investigaciones al respecto allá por el año 1994.
Ayer en la madrugad sobre las 4 de la madrugada recibí un correo que esclareció mis ideas la respecto, aquello por lo que lucho tanto cada día ya se ha instaurado en la sociedad, no como yo creía en un principio (maneras) ni tampoco a la velocidad que preveía, pero lo ha echo y las grandes corporaciones internacionales, no solo se han dado cuenta, sino que lo utilizan en sus producciones y ahora encima, quieren “patente de corso” para poder detentar el poder de poder controlar dichas ideas y así prolongar por su cuenta futuras INVESTIGACIONES, lo cuál por una parte me alegra mucho ya que la sociedad está autoregenerándose creando poco a poco una “nueva cultura” con un paradigma diferente de paradigmas.
Por este camino ya está todo en marcha, pero por otra nadie y digo nadie, tendrá el control sobre mis investigaciones ya que las mismas, como sabéis no son de nadie sino de todos (red).
Ahora surge un nuevo “espacio” donde la sociedad se autoformará de manera “invisible”   (No disminuir la naturaleza crítica actual de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo, de hecho, siempre ha estado en el centro del cambio real en el orden de las cosas)   ya sin la necesidad de ecosistemas cerrados ni de instituciones educativas que centren el pensamiento en una sola dirección con el gobierno y las directrices de unos pocos, pero bien, no será solo por eso, que también, si no porque la sociedad con la REALIDAD VIRTUAL (con tecnologías y artilugios móviles adecuados), van a dar un golpe de efecto, lo vamos a llamar “HACKEAR la SOCIEDAD Y SU FORMACIÓN”, para de esta manera hacer que las personas vivan, trabajen, se relacionan etc… de manera acorde al siglo XXI y un botón de muestra lo he visto esta mañana mismo después de una larga noche de trabajo y una impresionante ducha en la misma TV (aquí tienen la muestra)
https://goo.gl/9tZNoK  Rosa García: “Para impulsar la economía en España apostaría por una educación 4.0 y una nueva competitividad”
img-20160730-wa0011
Por tanto ahora mi linea de investigación, si bien es cierto que parto de un trabajo intenso y muy basto (extenso) (en este mi último año en la red), hacia los derroteros de esta formación invisible de una sociedad compleja y muy intensa, teniendo presenta las premisas que les acabo de nombrar, así como la búsqueda sobre el terreno (voy a intentar hacerme experto en los videojuegos con realidad virtual) para así experimentar directamente sus posibilidades tecno-pedagógicas (no en el sentido que se conoce el término pedagogía) si no en el de implemantación de esta Realidad Virtual/INVISBLE dentro de la sociedad y sus posibilidades.
Bien es cierto que se tiene una visión de la realidad virtual, pero de manera paanorámica a mi entender. en cambio yo voy a intentar establecer metaconocimientos al respecto empleando además los ítems que tengo contemplados en mis investigaciones:
-educacion inclusiva
-educacion abierta
-educacion ubícua
-cambio de roles
-excelencia personalizada
-deslocalizacion
-desregulación
-desaprendizaje
-elearning
-mlearning
Educación Disruptiva (learning is the work). Este aspecto toma especial protagonismo a partir de ahora, tal como en el vídeo mi amiga en Twitter Rosa garcía, Consejera Delegada de Siemens España.
etc…

No obstante, creemos que el potencial digital en el sector de la educación y la formación es más amplio y apunta a la transición hacia un ecosistema digital de aprendizaje permanente y formación.

Para entender mejor esa oportunidad, hemos encontrado útil examinar la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda en múltiples segmentos de educación.

Los microcréditos (cuando lo sacamos de nuestras investigaciones Udacity lo bautizó cono NANODEGRE) para así  los distintivos pueden indiferenciar la demanda al permitir que los aprendices ensamblen sus propias vías de aprendizaje modulares en lugar de exigir que se basen en certificados, diplomas o títulos impartidos por instituciones educativas (el fin de las instituciones como hemos comentado) Del mismo modo, la desagregación del contenido de aprendizaje a través de recursos educativos abiertos, el crowdsourcing de contenidos y la prestación virtual de enseñanza y tutoría, desintermedian la oferta y, por tanto, reduce los costos, lo cuál a su vez es otra ventaja que disponemos para labrar el camino.

 

 

Las posturas encontradas con las que se encuentra hoy la educación, han hecho que la comunidad educativa se encuentre en un dilema importante, seguir con las premisas establecidas por la escuela de siempre, lo que significa aceptar lo que venimos haciendo y rehaciendo, o por el contrario, cambiar nuestro camino e ir por otros derroteros.

Evidentemente, si estamos en una nueva Era, la educación debe adaptarse a unos nuevos planteamientos, los que el tiempo marque, y éste parece que quiere inclinarse por otro camino, por otros planteamientos, por tanto, por qué no ir por ellos?.

 

Aquí se nos abren diferentes frentes y preguntas variadas.

-¿Es necesaria la escuela? o,

-¿Queremos la escuela actual?, o,

-¿Desearíamos una escuela diferente?, y, quizás la más importante y como no, disruptiva,

-¿Pasaría algo sino existiera la escuela?

 

 

radiografiaescuela

 

Estas preguntas conducen a respuestas que seguramente serán muy variadas y como no, polémicas, pero lo más importante es saber hacia donde vamos, hacia donde queremos que nuestros conciudadanos se eduquen y progresen, ese es el verdadero dilema y la más importante cuestión.

 

 

Nuestra opinión siempre ha sido clara, la Escuela de hoy ya no es necesaria, la Sociedad pide Inclusividad (acabar con las brechas + búsqueda de la excelencia de cada persona) y ubicuidad (poder aprender cuando y cómo queramos (autogrestión del aprendizaje de José Juan Góngora., por lo tanto podemos deducir que quizás lo que de verdad ponga obstáculos a la educación sea la Escuela.

 

La provisión de espacios físicos de aprendizaje también se interrumpe, con muchos centros de trabajo y laboratorios de coworking del centro de la ciudad que proporcionan acceso flexible a la infraestructura.

Además, las áreas de demanda previamente insatisfechas debido a restricciones de oferta -para capacidades digitales, tutoría individual, orientación profesional, supervisión remota, etc.- ven la aparición de nuevos mercados y proveedores especializados, debido a las simulaciones propias que estableceremos con la realidad virtual y la aumentada.

La mitad inferior del marco de la oferta y la demanda destaca las oportunidades de interrupciones extremas. La configuración de nuevas cadenas de valor para el suministro y la entrega en nube de cursos y títulos en línea está cambiando drásticamente la economía del lado de la oferta. Las soluciones digitales están empezando a ofrecer resultados de aprendizaje iguales o mejorados a un costo muy reducido.

Al mismo tiempo, el poder del análisis de datos grandes permite la creación de nuevas propuestas de valor, no sólo para la programación adaptativa o personalizadaLo “adaptatividad” es el ajuste de una o más características del entorno de aprendizaje’. Estas acciones adaptativas tienen lugar en tres áreas distintas:

 1. Apariencia/forma: Cómo se muestran al alumno las acciones de aprendizaje, como contenido, incorporación de texto, gráficos o videos, etc. La mayoría de las plataformas adaptativas de hoy día lo denominan “consumo de contenido” y esperan que el conocimiento se adquiera simplemente leyendo el contenido.
 2. Orden/secuencia: Cómo se ordenan y se bifurcan las acciones de aprendizaje según el progreso del alumno, como las rutas de aprendizaje.
 3. Orientación hacia el objetivo/dominio Las acciones del sistema que conducen al estudiante hacia el éxito. Esto permite que se realicen cambios según los resultados óptimos de aprendizaje, el grado de dificultad y el creciente nivel de conocimientos o aptitudes del alumno.

 

Una consideración que falta se refiere a una persona en su totalidad la comprensión acerca de las fuentes psicológicas clave que influyen en cómo las personas quieren y tienen la intención de aprender en línea. Las soluciones convencionales, principalmente cognitivas (que se centran en cómo el proceso aprendices, construir y almacenar conocimiento) ofrecen una visión restringida de cómo las personas aprenden y demasiado a menudo conducen a soluciones inestables o ineficaces de aprendizaje en línea. Una persona en su totalidad incluye emociones e intenciones como factores críticos en el proceso de aprendizaje. También falta la integración de los fines de instrucción, los valores y las estrategias en el diseño, desarrollo y presentación de contenidos (objetos).

 

La Personalización puede tomar muchas formas, ya que se adapta el contenido, la práctica, la retroalimentación, o de dirección para que coincida con el progreso y el rendimiento individual. Por ejemplo, dos personas que utilizan la misma instrucción al mismo tiempo pueden ver dos conjuntos completamente diferentes de los objetos de aprendizaje. El mayor beneficio de la personalización de aprendizaje es la capacidad para hacer más fácil la instrucción compleja, presentando sólo lo concreto que será útil o aceptado por cada uno.

Una buena retroalimentación hace pensar en:

-Si el voto es uno de los factores más importantes para mejorar el trabajo del estudiante y los resultados….a ¿qué esperamos? que todos en los centros puedan intervenir por igual…¿no sería mas justo?

-Si el modelado del proceso de retroalimentación permite a los jóvenes desarrollar su propia autorregulación de mejorar el trabajo….

          -¿Cómo no un centro cualquiera deja de implementar toda una política de la regeneración de la escuela que tenga en cuenta los muchos matices de cada tema?

 

La retroalimentación es importante. Nos retroalimentamos con los aprendices a a diario, es más, nosotros también lo somos.

Otro beneficio de la personalización es que cada vez que se personaliza, a aprender y almacenar un poco más sobre el conjunto único de un alumno, se aportan posiciones diferenciadas al aprendizaje social, lo que aportará a través de esta diversidad un valor añadido superior que será aún mayor con la formación autónoma móvil y adaptada a la persona y a su medio. (contexto).

 

Hay muchas maneras de personalizar el aprendizaje. Sin embargo, al igual que los términos de estilos y la motivación del aprendizaje, la personalización es otro término mal definido. Para ser más específicos, se describe la personalización aquí con cinco niveles con creciente sofisticación, cada nivel que describe una estrategia de personalización específica. Desde los más simples a las más complejas, las cinco estrategias son:

(a) nombre reconocido;

(B) describe a sí mismo;

(C) segmentados;

(D) cognitivo-basada; y

(e) de base integral de la persona.

 

valve-htc-vive-virtual-reality-test-software

Cada tipo tiene un propósito, la influencia y el impacto resultante específica. Estas estrategias pueden trabajar por separado pero, para ser más eficaces deben trabajar juntas para crear una experiencia integral de aprendizaje  híbrido. 

Si queremos hablar de  aprendizaje híbrido, que se define como un intento deliberado de combinar lo mejor de ambos cara a cara y el aprendizaje en línea, podemos establecer diseños muy diferenciados y adaptados a las necesidades personalizadas de los aprendices.

 

También para modelos de entrega y financiación basados en competencias y personalizadas, así como programas digitales de grado digital. Por último, los fuertes efectos de la red, tanto por el lado de la demanda de los usuarios como por el lado de la oferta de los proveedores de contenido educativo, aumentan la oportunidad de plataformas hiperescaladas que unen estas innovaciones. La minería de datos (es la etapa de análisis de “Knowledge Discovery in Databases” o KDD), es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos.

El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, que involucra aspectos de bases de datos y gestión de datos, procesamiento de datos, el modelo y las consideraciones de inferencia, métricas de intereses, consideraciones de la Teoría de la Complejidad computacional, post-procesamiento de las estructuras descubiertas, la visualización y actualización en línea.

 

 

Cuando empezamos a investigar, ya hace muchos años el E-LEARNING-INCLUSIVO, pusimos en uno de los focos la necesidad vital de que una parte de la retroalimentación, síncrona y asíncrona, se hiciese con Inteligencia Artificial, ya que si aceptamos por ejemplo los MOOCs, es imposible establecer un feedback de calidad y efectivo, si no se introducen programas artificiales que ayuden a la inteligencia humana en su realización.

De esta manera podemos conseguir lo que algunos llaman, trabajar con la web inteligente, de otra manera siempre será vender “humo” y de ello los MOOCs como una innovación que es, tampoco se muestra ajena a este proceso.

Una manera de implementar este desarrollo sería como lo harían en cualquier empresa de innovación..con  una metodología “ágil” iterativa, las fases que maneja están  relacionadas con su fase predecesora y/o sucesora de tal manera que el cambio se maneja  con menores impactos en comparación con las metodologías tradicionales.

Ya en otra fase “Preparación de Datos”,  está ampliamente relacionada con la fase dos “Entendimiento de los datos”, por lo tanto es altamente probable que al realizar la preparación de los datos se deba regresar a la fase anterior a entender o definir nuevamente algún dato que fue mal interpretado o que se incorpora.

 

La preparación de los datos es una parte crítica dentro del análisis avanzado de información, ya sea que se trate de efectuar un análisis estadístico, un análisis de minería de datos o textos o bien para la construcción de un sistema de descubrimiento de conocimiento.

La fase de preparación de datos es un actor de éxito, sin ella no puede generarse satisfactoriamente ningún análisis avanzado o sistema inteligente. La preparación de los datos consta de: validación, transformación  y selección.

La perspectiva de un mercado de educación global transformado digitalmente, potencialmente dominado por sólo unas pocas plataformas de hiperescalamiento, podría parecer más una pesadilla que una bendición para muchos. Estos temores son comprensibles considerando las experiencias recientes con interrupciones digitales  (Educación Disruptiva-learning is the work)r ápidas en otros sectores. En la industria de la música, por ejemplo, la desagregación de álbumes en archivos MP3 descargables y servicios personalizados de streaming de música ha hecho que el consumo de música sea más flexible y rentable. Sin embargo, algunos deploran la mercantilización del esfuerzo artístico, con la relación con el cliente ahora manejada por grandes jugadores de plataforma digital.

Sin embargo, vemos tres razones principales para ser optimistas acerca de la adopción generalizada de la educación digital:
          -En primer lugar, vemos la educación digital como la mejor oportunidad para que la accesibilidad y la usabiliadad de la autoformación sea de mayor calidad y por tanto su repercusión directa y/o indirecta en la sociedad sea cada día mayor y mejor..
          -En segundo lugar, la educación digital modular se está estableciendo como el formato más adecuado para desarrollar habilidades digitales fluidas a escala.
          -Por último, la integración del aprendizaje digital entre los segmentos, las instituciones y los empleadores, combinada con grandes datos, aprendizaje predictivo y análisis de talento, crea una oportunidad para superar los puntos de abandono obstinados existentes en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y las vías de educación al empleo.
Esta es nuestra nueva línea de trabajo a todos los niveles y que iremos dando a conocer, como siempre hacemos….
juandon

Aprender-emprender & Emprender-aprender!

juandon

huevo

¿Que va antes, el huevo o la gallina? Nuestra idea no va por aquí, es más, no sabemos que va primero si uno o el otro, pero si algo tenemos claro es que se necesitan.

¿Por qué se debe aprender el espíritu emprendedor?

Cuando se piensa en el “futuro del aprendizaje”, es obvio que los conocimientos son necesarios para la próxima generación podrían ser diferentes de los que se necesitan hoy en día.

La Educación Empresarial puede ayudar a desarrollar habilidades transversales en un sentido, pero le falta el otro, la educación, los aprendizajes…

Sobre cómo desarrollar un conjunto general de competencias aplicables a la vida, a la educación y al trabajo; no simplemente sobre como aprender o dirigir un negocio.

Ser emprendedor puede significar:

          1) ser Intraempresarial como empleado,

          2) ser socialmente emprendedor para crear un cambio social o

encontrar soluciones a los problemas sociales,

          3)ser capaz de iniciar una nueva empresa, un nuevo rumbo.

 Para fines sociales o para fines personales son relevantes   todas las formas de aprendizaje, de formación para apoyar el desarrollo de actitudes empresariales…, conocimientos y comportamientos, sean del signo que sean.

De como emprendimiento y aprendizaje deben ir de la mano en una nueva sociedad, he aquí los itinerarios posibles para que eso se produzca, por tanto el esquema es complejo, es cierto, pero se adapta a una concepción global del nuevo emprendimiento y de la nueva educación , los dos juntos e inseparables….

Con ello desaparece los compartimientos estancos, las localizaciones a ultranza y aparecen temas colaborativos, pensamiento crítico, redarquías que dan transparencia y confianza a los procesos, y por encima de todo una Excelencia personalizada que hace que nadie se quede fuera del sistema….miren a ver que les parece, please…

Si además queremos aplicar la Utilización del mundo de internet, las redes sociales….

           En su aplicación en el mundo del empleo, sirven si lo aplican todos los trabajadores, si ponen cada uno de ellos toques personales e imaginativos, si ejercen la transparencia y la confianza en todo lo que hacen…

Pero si les obligan a realizar todos lo mismo, de manera rígida y estandarizada entonces la utilización de las redes sociales en el PKM, (como expresa Harold Jarche)no sirve ya que este necesita de:

 •      –Personal – de acuerdo a las capacidades de uno, intereses y motivación – no dirigida por fuerzas externas.
  Conocimiento – la comprensión de la información y la experiencia con el fin de tomar las medidas – saber qué, saber quién es, sabe cómo hacerlo.
  Maestría – el viaje de aprendiz a disciplinado sentido creador y partícipe del conocimiento – maestros no deben ser administrados.

  Si entendemos que la creación del conocimiento y la utilización para ello de las redes sociales en el mundo del emprendimiento, del trabajo, debe haber por ambos lados metodologías 2.0, si no no tendría sentido, por tanto os animamos a ello, a dejar fuera las jerarquías verticales, especialmente como indican Julian Stodd y Juan Domingo Farnós, a dar más responsabilidad y compromiso a los trabajadores para que las redarquías transversales sean un éxito y con ello lograremos mayor productividad, mejor formación y un superior valor añadido laboral y social que nunca habíamos tenido….

Últimamente venimos explicando la necesidad de cambiar dos palabrazs que han “abrazado el mundo” las recientes centurias: Éstas son…derecho y obligación y nos estamos postulando por implantar otras dos más frescas y actuales y con una relación directa con la actualidad…responsabilidad y compromiso…

¿Hasta qué punto estamos dispuestos y queremos comprometernos como sociedad, para los cambios masivos en las capacidades humanas que las tecnologías digitales son propensos a permitir en los próximos años?
¿Hasta qué punto son nuestras visiones de futuro para la educación sobre la base de suposiciones acerca de la humanidad, la sociedad y la tecnología actuales yason válidos?
¿Hasta qué punto podemos , ayudar a dar forma a la evolución de la tecnología con el fin de mejorar el desarrollo humano? ….

Como observó una vez Douglas Adams, “la mejor manera de predecir el futuro es construirlo”. Necesitamos conocer los componentes básicos disponiblesen un futuro próximo con el fin de saber cómo podemos usarlas y desarrollarlas para la saciedad, la educación…

Para educar a la fuerza laboral del siglo XXI, las escuelas y las universidades deben alejarse de la idea de transmisión del conocimiento:

          -Perseguir un enfoque que despliegue el potencial de los estudiantes (personalized learning )

          -Abogar por la realización de proyectos para desafiar a los jóvenes, a trabajar y aprender a la vez.

-¿Podrían aplicarse en las actuales estructuras curriculares?

Des de luego que no, pero si se puede conseguir mediante…

Con diferentes proyectos que generen actividades de acorde a ellos.:

     ■ Desafío:

     ■ Responsabilidad:

     ■ Sostenibilidad

La educación para el espíritu empresarial debe establecerse en nuevos paradigmas que se vuelquen en el emprendimiento social

the-future-of-social-innovation-e1355768871995

Emprenedores son “aquellas personas que aportan a los problemas sociales la empresa y la imaginación y por supuesto, la formación de manera continuada y permanente (life long learning ):

Las organizaciones educativas, las de formación… se están dado cuenta, que empiezan a perder su monopolio sobre el aprendizaje. Los aprendices, empleados se atreven a organizarse. Más del 90% de lo que necesita en su trabajo actual, en su universidad… no fue aprendido por las intervenciones de de los aprendizajes formales, sino en situación de aprendizaje informal, como el aprendizaje en el trabajo (LEARNING AND WORK) las discusiones con los compañeros o mentores, etc etc Esa es la respuesta que generalmente se obtiene si se hace la pregunta adecuada Esta situación asusta a las organizaciones de formación – pero no debería.

El aprendizaje permanente  es una parte integral de nuestras vidas. No hace mucho tiempo, las organizaciones de formación hicieron otra cosa que entregar el contenido de formación. En estos días una de las tareas más importantes es la de facilitar el aprendizaje en el lugar de trabajo. Probablemente, la mayor diferencia entre los dos modelos es el hecho de que las organizaciones de formación modernos de hoy necesitan para proporcionar plataformas y opciones – no sólo soluciones, tienen que asegurarse de que los empleados, los aprendices… sean capaces de interactuar entre sí, que sean capaces de colaborar y compartir su knwoledge.

 

 

El aprendizaje en el lugar de trabajo es fundamentalmente diferente de learnign en las aulas, estamos pasando del aprendizaje cerrado, al LEARNING AND WORK, al SOCIAL LEARNING y llegaremos, sin duda al LEARNING IS WORK.

Harold entra de lleno en un aprendizaje en el trabajo, tal cual, es decir, aprender a trabajar, y trabajar aprendiendo, en cambio Juan Domingo, insiste más en la educación y la incrsuta en el trabajo, cambia un modelo casi “ancestral” de educación de las escuelas y universidades, por una educación “enrolada· dentro del trabajo, “se aprende trabajando y el trabajo necesita de una formación de las personas de manera constante y permanente (life long learning)….

 

“El cuidado de los negocios significa cuidar de aprendizaje. Si el aprendizaje está en todas partes , debe definitivamente estar donde está el trabajo . Cuando el aprendizaje es el trabajo, tenemos que observar cómo la gente está aprendiendo a hacer su trabajo ya. Debemos encontrar estos caminos naturales y reforzarlos.

Hay otras acciones pragmáticas para tomar:

Conectarse es  “cómo” aprender a la tarea actual. Mostrar y contar sólo funciona si se puede poner en práctica. La curva del olvido es empinada cuando no hay práctica.

“To implement a new type of learning in this new era, we need infrastructure, along with “attitude” …

 

Profound institutional change, spatial and temporal traditional boundaries of education. Learning is lifelong and breadth of life. And some new and important things need not be learned in formal classes, and you can learn in easy to use interfaces, with a help menu, through education on the shoulder by a friend or colleague. ( informal learning … Angel-Pio González Soto and Juan Domingo Farnós (juandon) Informal learning or need to adapt more to the world of workhttp://www.suite101.net/content/aprendizaje-informal-a3075 of Jay Cross.

This is just in time learning “just enough, a new insight of pedagogy. This requires a systematic investment in new access infrastructure, hardware, software, technical support and teacher professional learning.

To change the balance of learning so that students are discoverers and responsible, available knowledge assets beyond the previously restricted orbit of teacher and textbook … recorders become empirical observation is become journalists and editors of knowledge…

 

Aceptar el fracaso (error en educación) es de gran importancia: las grandes empresas o incluso los conglomerados cometen errores.

Fallar, ¿por qué no puede una puesta en marcha volverse atrás? Debe aceptarse que los empresarios estudiantes / nacientes no pueden siempre acertar todo lo que preveen, da igual un proyecto de aprendizaje sobre cualquier escenario de negocio posible, ni tampoco hacerlo en todos sus detalles.

Si optamos por dirigirnos al concepto de aprendizaje de doble ciclo fue introducido por Argyris y Schön (1978) dentro de un contexto de aprendizaje organizacional y tenemos claro que estamos dentro de nuestros posicionamientos de COMPLEJIDAD ORGANIZACIONAL Y EDUCACIONAL, podremos tener en cuenta la interacción entre las acciones e interacciones de individuos y entidades con niveles de equipo. Cada miembro de una organización construye su propia representación de la teoría en uso del conjunto. El aprendizaje organizacional entonces ocurre cuando individuos dentro de una organización tiene un problema (detección de errores) y trabajan en la solución de este problema (corrección de errores).

La corrección de error sucede a través de un proceso continuo de investigación , donde cada uno en el clima organizacional puede investigar, probar, comparar y ajustar su teoría en uso, por lo que aquí podremos entrar de lleno en el APRENDIZAJE ABIERTO, INCLUSIVO Y UBICUO, con lo que podremos replantearnos no solo el proceso anterior , si no por medio de nuestras canalizaciones retroactivas, bien sea de manera “al uso” o por medio de nuestros “ALGORITMOS PERSONALIZADOS“, llegar a otros procesos completamente diferentes de lo que teníamos previstos.

El emprendimiento no se trata sólo de planificación. Aunque los profesores universitarios promueven la idea de planes de negocio como sinónimo de éxito, también está sujeto a errores y consecuentemente a retroalimentaciones (incluso a disrupciones)

Los educadores del emprendimiento deben animar a los estudiantes a descubrir que deben permanentemente por una parte, formarse (conocimiento) y por la otra buscar los elementos, herramientas y circunstancias que les permitan conseguir recursos para desarrollar todos sus planes.

Realmente es, buscar información y ampliar su comprensión. Aprendizaje del espíritu empresarial.

como-evitar-fracaso-iniciativas-emprendedoras-1280x632

La educación para el espíritu empresarial se considera parte integrante de la estrategia de aprendizaje permanente.

Para lograr todo ello necesitamos una nueva manera de liderar estos procedimientos, tanto sociales, educativos como laborales:Para lograrlo necesitamos una gran dosis de LIDERAJE, como la capacidad de tener seguidores por propia voluntad, que confían en la capacidad de este, para llegar u obtener metas que de manera individual ninguno podría tener…

Por ello debemos poder desarrollar la denominada empatía (es decir identificarse con las necesidades de otros), constancia, capacidad de comunicación, y lograr dar el ejemplo por medio de la conducta, entre otros factores que permiten obtener y mantener un liderazgo.

No confundir con jefatura, que viene con el cargo. El líder tiene seguidores, que lo consideran el ideal para una área específica, por lo que la colaboración con ellos, es más fácil.

Un buen líder es capaz de dirigir un equipo de trabajo, pero un buen emprendedor,un buen innovador,… también debe ser capaz de trabajar en un grupo, aunque no sea el líder del mismo.

El trabajo en equipo significa tener capacidad para ceder responsabilidades, metas y méritos (o reconocimiento por logro), pero también de evaluar las competencias y habilidades de los otros.

También significa tener la habilidad para lograr que este grupo creado, pueda trabajar junto de las forma más idónea y ello, a veces implica eliminar o aumentar el tamaño y cambiar o mantener a los miembros del mismo.

También debemos ser capaces de utilizar LA SERENDIPIA- La capacidad de obtener relaciones útiles de situaciones que parecieran dadas por el azar o la causalidad- El aprovechamiento de oportunidades casuales, sólo pueden hacerlo quien esté en la caza de estas y además preparado para ello, en caso contrario, puede pasar desapercibido o desaprovechado.

Por tanto los LIDERAJES deben ser “reales” y consensuados por los demás, “tu no eres líder de nada, si los demás no te ven como tal”

Las diferencias de opiniones o incluso de visiones es algo común en la función emprendedora, innovadora…, por lo cual, la imposición (nunca recomendada, pero posible hacerla desde una posición de jefatura) es normalmente dificultosa en una actividad innovadora y que va a modificar el “estatus” de otras personas, organizaciones…

Por ello, poder persuadir, llegar a acuerdos de funcionamiento, pensar en las razones del otro, lograr tener un control de sus propias emociones y mantener una disposición a escuchar basado en el respeto, es la base de un funcionamiento grupal óptimo, por lo cual, la competencia de la negociación debe ser imprescindible para lograr trabajar en grupo y el emprendimiento, es un trabajo en equipo.

Conversar sobre jerarquías y redarquías en esta sociedad del conocimiento es fácil pero nada cómodo, o por lo menos para mucha gente que como es obvio no es mi caso.

Si las jerarquías representan el poder clásico, el que no puede tener contestación como punto de fortaleza para sus seguidores, entre sus debilidades encontramos la desconfianza ante la mayoría de la sociedad.

En cambio la redarquía , como nos dicen Richard Sennet y Saskia Sassen, nos hablan de crear otros CONCEPTOS que nos ayuden a comprender mejor las dinámicas sociales actuales, no es menos cierto que conceptos como DISRUPCIÓN SOCAL, RESPONSABILIDAD EDUCATIVA DE LOS APRENDICES, que TRABAJO Y EDUCACIÓN sean lo mismo….ello ya implica la conformación de una sociedad muy diferente de la actual, ya que estas propuestas determinan otra concepción que hace que la sociedad deje de ser uniformizante y jerarquizada, a abierta, diversa y redárquica Y CREO QUE ES EL CAMINO POR EL QUE DEBEMOS INVESTIGAR, CREAR, OPINAR Y DIVULGAR…

Si partimos de la HIPÓTESIS, por otra parte muy demostrada científicamente y que se visualiza muy claramente, entre el trabajo puramente académico y la sociedad en general, podemos establecer un ANÁLISIS CRÍTICO DE ESTA SITUACIÓN, lo que nos lleva a pensar que si bien hasta ahora esta circunstancia convenía a determinados estamentos socio-políticos y económicos, ya que de alguna manera “controlaban” los movimientos educativos y de pensamiento de la sociedad y los dirigían, como consecuencia, hacia posturas interesadas….

De la misma manera que en el aprendizaje los aprendices deben ser los responsables de su educación, en el mundo del emprendimiento y de la empresa los trabajadores deben tener su espacio que podríamos llamar de gestión y de cooperación, responsabilidad en lo que hacen ellos y confianza en lo que hacen sus compañeros y todo ello por medio de intermediaciones …

Con posibilidades de realizar un Análisis Transaccional (AT), el cual aporta una metodología clara y unos conceptos básicos expresados en un lenguaje sencillo. No obstante, aporta un modelo profundo que permite trabajar des de niveles más superficiales (coaching) hasta facilitar la reestructuración y el cambio personal.

Nos permite intervenir a nivel individual y grupal, lo cual hará que como mejor formados estemos, tanto nuestras posibilidades como la de nuestros compañeros, no solo mejorarán nuestras espectativas de mejora, progreso, reconocimiento…si no que nuestra aportación laboral y social será mucho mejor…

En cada una de las relaciones transaccionales entre uno o varios individuos se emplean terminologías que pueden dañar la comunicación y por ende propiciar la aparición de conflictos innecesarios o genuinos, con sus consecuentes resultados. De ahí que las variables comunicación, liderazgo y conflictos conforman un todo digno de análisis.

lider-2-0

El conflicto, es un aprendizaje más, pero también un elemento que deberemos analizar siempre de manera transaccional, ya que es una situación que sirve de retroalimentación si, pero en su contexto supone siempre anomalias dentro de los procesos concatenados que estamos realizando, sea de aprendizaje o de trabajo.

Todos nacemos príncipes y princesas. Todos tenemos un cierto potencial humano que podemos desarrollar. Yo soy responsable de mi vida y decido, para bien o para mal, lo que es bueno para mí y lo que hago con ella. (Eric Berne)

Estas palabras, pronunciadas por Eric Berne, psiquiatra estadounidense del Análisis Transaccional, sirven para establecer una reflexión. …¿Quién es el creador de tu vida? ¿Tienen otras personas el poder de cambiar la orientación de tus objetivos? ¿Cómo afectan los mensajes del entorno a tus reacciones y a tu comportamiento?

Obviamente para aprender durante toda nuestra vida (Life Long learning) y/o mejorar dentro de nuestro trabajo, deberemos tener siempre presentes estos items y no solo analizarlos, si no buscar caminos para retroalimentarnos nosotros y nuestros compañeros para que todas las informaciones que adentramos en nuestra conciencia, la transformación que hacemos de ella en conocimientos y la decisión que tomamos para a través de nuestros aprendizajes, sean las mejores en nuestra implementación socio-laboral.

Podemos optar por software inteligente que nos ayude a analizarlo, a decidirnos que camnos serán los mejores para nosotros como individuos y como colectivo, es más, sin ellos, ¿cómo podemos hacerlo?…dificil, ¿no?

Métodos de Aprendizaje Empresarial:

 • -métodos que se pueden introducir fácilmente e inmediatamente

 • – métodos que pueden necesitar un acuerdo más amplio / recursos

-métodos que requieren cambios en el plan de estudios

Para los métodos de los profesores, el nivel más fácil de llevar a término se refiere a iniciativas relevantes que pueden desarrollarse ditrectamente dentro del aula. Esos métodos no requieren necesariamente el compromiso de toda la escuela:

Combinar las TIC con el espíritu empresarial: un uso más intensivo de las TIC:

          – relatos de historias digitales;

          – blogging;

Ejemplos de prácticas reales;

Rompecabezas de grupo

Aprendizaje de acción;

Aprendizaje auto-orientado.

También se puede realizar con el apoyo de toda la comunidad educativa con

recursos adicionales, lo cuál irá perfectamente en consonancia con el futuro del aprendizaje y su desarrollo curricular (aprendizaje formal):

          ■ clubes de debate,

          ■ ejercicios de marketing y venta,

          ■ entrevistas con empresarios

          ■ generación y desarrollo de ideas creativas

          ■ plan de juegos

          ■ ejecutar encuestas de opinión para desarrollar la propiedad de los estudiantes sobre su aprendizaje

          ■ utilizar métodos de simulación

          ■ promover el trabajo voluntario

Para la evaluación, será necesario utilizar métodos inusuales, por ejemplo, pero más directos:

          -Observación del profesor

          -Objetivos ya establecidos en el plan de estudios.

Algunas de las ideas y métodos sugeridos requerirán marcos curriculares que permitan que se lleve a cabo en escenarios curriculares formales, obviamente:

       ■ practicar las empresas en las escuelas

       ■ empresas mini / junior

       ■ Entrenamiento al aire libre

       ■ enfoques de toda la escuela

       ■ aprendizaje de proyectos (PBL, ABP)

 

Las definiciones de lo qué es el ABP son variadas, lo que conduce muchas veces a confusiones. Algunas de éstas incluyen la resolución de problemas…

project-based-learning-gram

Los objetivos y las tareas que se deben cumplir en el ABP son:

• Utilizar estrategias de razonamiento para combinar y sintetizar la información proporcionada por el problema o situación en una o más hipótesis explicativas.
• Identificar necesidades de aprendizaje.
• A partir de lo aprendido, identificar los principios que puedan aplicarse a otras situaciones/problemas.

 

Cuando se termina un proyecto los aprendices  deben identificar qué han aprendido y han de tratar de contestar las preguntas siguientes:

 

• ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido al trabajar con el problema?
• ¿Cómo se relaciona este nuevo aprendizaje con lo aprendido previamente?
• ¿Cómo se relaciona este aprendizaje con los objetivos de aprendizaje?
• ¿Qué principios se han discutido y cuáles hemos aprendido?
• ¿Qué de lo aprendido nos ayudará a entender diferentes problemas o situaciones en el futuro?
• ¿Qué áreas de aprendizaje se han identificado importantes para el problema pero no se han explorado?

 

PBL1

 

Y aunque estos son los elementos fundamentales de los PBL, realmente siempre serán adaptables, es decir, personalizados y personales, por lo que el proceso y su evaluación continuada, serán dos elementos de referencia en esta manera tan ubícua e inclusiva de aprendizaje…, por lo que la “investigación” permanente frente a cualquier situación será básica…

PBL2

 

 

En ambos casos, con inclusión o no de la resolución del problema, el ABP se lleva a cabo dentro de un contexto determinado por:

• Los objetivos de aprendizaje (del programa y los objetivos individuales de los estudiantes).
• Los datos/información del problema o situación presentada.
• El conocimiento previo y las habilidades de cada estudiante.

Necesitamos para realizarlo objetivos de aprendizaje, pero no como meta, sino como referente a aprtir de los cuáles mejorar nuestro proceso de aprendizaje, variarlos si es necesario e incluso cambiar todo el proceso.

La retroalimentación se convierte pues en un “escenario de aprendizaje” básico dentro de toda la estructura de los PBL.

En los objetivos de aprendizaje deben estar presentes los elementos siguientes:

• Las condiciones en las cuales se espera que el estudiante demuestre que ha cumplido los objetivos pertinentes.
• La actividad que el estudiante debe llevar a cabo para demostrar el cumplimiento del objetivo.
• El contenido (conocimiento/habilidad/actitud) que el estudiante ha de demostrar para ser considerado satisfactorio.

Lo importante en el ABP son las características del ‘problema’ que se utiliza. Se ha encontrado que un problema efectivo es aquel no estructurado, en el cual la información se presenta de forma progresiva y redactada de manera que propicia la discusión del grupo e incluye algunas veces frases de controversia. También se ha observado que se estimula la motivación del estudiante cuando la situación o el problema contienen elementos con los que éste puede identificarse y, fundamentalmente, que reflejan la realidad del futuro mundo laboral.

El uso de palabras en la situación o el problema es deliberado y cuidadosamente elegido para estimular la identificación de áreas de aprendizaje, incluso su título. Se evitan datos superfluos y se describen los hechos sin hacer juicios o conclusiones, a menos que esto se incluya de forma deliberada para estimular la discusión.

     

Si bien esto permite cierta flexibilidad en el aprendizaje, requiere que los estudiantes desarrollen habilidades organizativas y de seguimiento para que no haya lagunas en el cumplimiento de los objetivos. El tutor facilitador puede jugar un papel importante en este proceso.

En un sistema que pone énfasis en el aprendizaje autodirigido, los estudiantes han de conocer claramente cuáles son las pautas de evaluación, pautas que deben ser exclusivamente aquellas que se relacionan con los objetivos de aprendizaje del programa.

Estos objetivos deben incluir ítems que permitirán al estudiante poder contestar satisfactoriamente preguntas de evaluación del conocimiento como, asimismo, demostrar: responsabilidad (p. ej., avisar en caso de ausencia, respetar los horarios, llevar a cabo la búsqueda de información a la que se han comprometido); habilidades de aprendizaje (p. ej., demostrar la capacidad de formular hipótesis explicativas de la situación, colaborar efectivamente para programar y llevar a cabo un plan de estudio, justificar la información recogida con la evidencia resultante de un análisis crítico y organizarse en la gestión del tiempo); habilidades de comunicación (p. ej., presentar la información de forma ordenada, expresarse clara y concisamente); habilidades interpersonales (p. ej., mostrar tolerancia con los colegas del grupo, esperar el momento apropiado para intervenir y saber escuchar).

Este aspecto de la evaluación, por su naturaleza esencialmente formativa, se ha considerado de importancia primordial en los programas que utilizan el ABP. Los elementos que forman parte de esta evaluación son la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación por el tutor facilitador. Esta evaluación se basa en lo observado en las sesiones de tutoría y no en juicios de las características personales de los integrantes del grupo.

La descripción de lo observado permite identificar fortalezas y áreas que se deben corregir y no debe incluir ninguna especulación de las razones que motivaron ese comportamiento. Este proceso de evaluación se lleva a cabo de forma abierta, en un tiempo específico asignado en una sesión de tutoría y siguiendo pautas o criterios previamente establecidos.

El tutor facilitador no enseña en el sentido convencional de la palabra, sino que facilita el proceso de aprendizaje mediante preguntas que pretenden provocar el pensamiento y el debate entre los estudiantes. El tutor facilitador debe desafiar el pensamiento y las ideas de los estudiantes siempre que tenga dudas de si éstos entienden lo que están discutiendo. La pregunta más común de un tutor es ‘¿por qué?’ Los estudiantes deben cuestionarse a sí mismos y no depender del tutor facilitador para este desafío; a través de estos cuestionamientos analizan y discuten la información y el conocimiento relacionado con el problema y los principios que ese conocimiento ilustra.

1201_2509010_03

El rol del tutor como facilitador es distinto del comúnmente atribuido al tutor en muchos programas de aprendizaje. Ése se puede definir como un docente que posee habilidades en la facilitación del aprendizaje y que promueve el pensamiento crítico, el funcionamiento eficiente y eficaz del grupo, el aprendizaje individual, la evaluación en las tutorías y el aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, que los estudiantes son principalmente responsables de su propio aprendizaje.

Además, el tutor facilitador comprende los objetivos generales y de aprendizaje del programa educativo y asegura que los estudiantes ven la relevancia de los ítems generados por el problema, posee conocimiento de los recursos de aprendizaje disponibles para los estudiantes y sirve de modelo como profesional responsable.

 

Lo que distingue los PBL de otra tiposlogía de aprendizaje es  el aprendizaje autodirigido en el cual el estudiante aprende de forma autónoma. Eso significa un cambio fundamental en el rol del docente que debe facilitar este proceso. Sin embargo, lo que a menudo se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante (a menudo referido como ‘autoaprendizaje’), en la praxis no es siempre congruente con el aprendizaje autodirigido. La bibliografía sobre la relación entre el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje autorregulado no consiste en considerar cuál incluye cuál, aunque la revisión hecha recientemente por Loyens y colaboradores parece concluir que el primero es más amplio que el segundo.

Este concepto relativamente nuevo aprendizaje y ha surgido debido al abrazo cada vez mayor de la tecnología en todas las facetas de nuestra vida. Sin llegar a ser difícil hacer un seguimiento de todo lo que surge como consecuencia de este exceso de digitalización de la educación, pero al menos deberíamos tener una idea y una imagen clara de los más populares. Tecnología Educativa y Aprendizaje Móvil tiene previsto introducir a algunos de estos conceptos de aprendizaje y guiarlo hacia una mejor comprensión de lo que significan y la esperanza de que usted se beneficiará de ellos para informar a su práctica docente. Ya conocemos el Blended Learning , el Plipped aprendizaje, yahora estamos introduciendo al aprendizaje autodirigido.

          ■ la introducción de una “oficina de aprendizaje” en la escuela para coordinar las actividades empresariales-

Objetivos que deben alcanzarse, para promover la educación empresarial en general pueden diferir en los pasos específicos necesarios en su contexto nacional.

Hacer que el emprendimiento sea obligatorio para cada estudiante;

     ■ Desarrollar un marco de referencia para las habilidades y actitudes

Resultados];

     ■ Crear un ecosistema empresarial en las instituciones educativas

Enfoque que incluye el cambio cultural a través de las instituciones e involucrar a las partes interesadas…

Así como la enseñanza y el aprendizaje van a :

          ■ Fomentar planes de estudio flexibles que permitan a los profesores responder a las necesidades e intereses de sus alumnos.

          ■ Introducir enfoques personalizados de aprendizaje

 

 

Los resultados de aprendizaje – pero todavía se pueden implementar en la escuela:

          –Incorporar herramientas de TIC y de medios sociales en la enseñanza y el aprendizaje.

          -Las TIC también se reconocen como una herramienta para fomentar tanto el aprendizaje personalizado como el aprendizaje en equipo (social learning)

          – Simultáneamente, la introducción de las TIC en la enseñanza puede ser un reto para algunos profesores.

Debe introducirse una formación pertinente de los docentes (si no existe).

      -Los profesores pueden utilizar a los estudiantes como “expertos digitales“:

       ■ La educación para el espíritu empresarial tiene dos vertientes: qué enseñar y cómo enseñar; todo ello conducirá a un cambio del curriculum, naturalmente.

Centrarse en la educación empresarial para que promueve la inclusión social:

          ■ Es necesario formar a los profesores tanto durante su formación inicial como en los diferentes programas de formación y desarrollo.

Programas de desarrollo;

          – La formación de profesores en el espíritu empresarial debe incluir las TIC

          – La formación de los profesores también debe incluir la colocación en empresas

             ■ Las TIC deben ser un elemento central en los proyectos de emprendimiento

             ■ Los estudiantes deben ser evaluados en sus habilidades empresariales, actitudes y conocimientos.

Incluir métodos de evaluación empresarial. El papel de la evaluación no debe ser crear miedo a los estudiantes, sino todo lo contrario, alentarles en su confianza (confiabilidad)

 

La evaluación y el seguimiento deberían integrarse en los proyectos, con

métricas cuantitativas para comprender el impacto y la eficacia.

Las políticas / estrategias deben ser evaluadas regularmente y tener un circuito de retroalimentación que:

          -Garantice que se realicen los ajustes / mejoras pertinentes.

Desafíos que podemos realizar en el aprendizaje/emprendimiento :

          ■ Cómo pasar de las buenas prácticas a pequeña escala / pilotos a la implementación a gran escala;

          ■ Insuficiente participación de las partes interesadas (en particular las empresas y la comunidad);

          ■ Monitoreo de programas y métodos;

          ■ Falta de datos para los alumnos y las nuevas empresas;

          ■ Evaluación del impacto para guiar a los encargados de formular políticas;

          ■ Evaluación no apta para los métodos / resultados

          ■ Falta de interés.

          ■ La integración de las TIC pueden ayudar al aprendizaje;

          ■ Proporcionar un ambiente seguro donde los estudiantes pueden cometer errores y fracasar;

         ■ Desarrollar una estrategia vinculada al crecimiento económico e integrada en políticas educativas.

Políticas de educación.

Si escogemos este Mashup de sistemas, seguramente podremos tomar meores decisiones, pero para eso necesitamos ayuda tecnológica, para que nuestros planteamientos, organizacionales, de planteamientos frente al ensayo-error, nuestros procesos de aprendizaje dentro de la empresa y finalmente, nuestra toma de decisiones, bien como líderes o como trabajadores con autonomía de gestión, sean los más adecuados posible.

Ahora con la fusión de la educación y del trabajo (LEARNING AND WORK), estos antiguos itinerarios quedan eliminados y aparece una democracia laboral, educativa y de ideas…totalmente plural, diversa y adaptada a las personas, que al fin y al cabo es lo que nos interesa.

Cuanto más poder le des a un solo individuo frente a la complejidad y la incertidumbre, más probable será que tome malas decisiones. Como consecuencia, hoy en día hay muy buenas razones para que las empresas traten de pensar más allá de la jerarquía”James Surowiecki – Wisdom of Crowds.

Con todo y con eso, el principal problema con el que nos enfrentamos es que estas organizaciones jerárquicas han acabado convertidas en auténticas organizaciones de poder. En teoría, este poder está alineado con los intereses reales de la organización; es decir, el poder actúa por el bien de todos. Pero a medida que las instituciones se han vuelto más complejas y opacas, ese poder ha dejado de servir a los intereses de la organización y, en muchas ocasiones, ha pasado a obedecer casi exclusivamente a los intereses personales de una casta dirigente, tal y como podemos comprobar cada día a través de los medios de comunicación.”….Redarquía: el nuevo orden emergente en la era de la colaboración de José Cabrera (seguir leyendo)

sin-titulo-2

En elearning is work, del que tanto esperamos en estos nuevos tiempos, primero necesitamos que las empresas, organizaciones…dejen las jerarquías como algo obsoleto y den paso a las redarquías, no como un “vacío de poder“, si no todo lo contrario, a mayor implicación de todos sus estamentos, mejor desarrollo, mayor ilusión en estar formados de manera permanente (lifelong learning), …

¿Sirve la formación para mejorar en nuestro perfil profesional? ¿ se ha convertido en sólo un negocio vacío de experiencias y aprendizaje? ¿Es necesario dar un giro radical al concepto de formación?, naturalmente que todo debe ir de la mano de manera global, si solo mejoramos una parte y las otras no, entonces no funcionará, pero si construimos una nueva mentalidad, una nueva manera de entender la vida, seguramente no solo seremos mejores, que lo seremos, si no que haremos las cosas como la sociedad quiere que se hagan.

juandon

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: