juandon

Centre acollidor

Igualtat d’oportunitats i d’inclusió escolar davant de la diversitat de la comunitat escolar.

Característiques d’un centre acollidor

Tres eixos:

 1. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu.

 2. Fomentar l’educació intercultural i respectar la diversitat cultural.

 3. Promoure l’equitat per evitar qualsevol tipus de marginació.

Requisits:

 1. Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu.

Diferents documents de centre han de contemplar aquest eix:

  1. Projecte lingüístic: donar resposta a la sitaució sociolingüística de l’alumnat

  2. Projecte curricular: desenvolupar un currículum obert que ha de contemplar: la interculturalitat i un enfocament metodològic adequat.

Tenir programacions multinivell a totes les assignatures

Motiu: Atès que necessitem que el centre sigui inclusiu, és necessari demanar la programació multinivell (sobretot a secundària), ja que s’ha de treballar la llengua oral i escrita a totes les àrees i adaptar el currículum de l’alumne en funció del seu aprenentatge i dels seus coneixements (no oblidem que l’alumne s’adscriu a un curs en funció de l’edat i no dels coneixements)

És necessari desmuntar el mite de la divisió de l’alumant en funció del seu rendiment escolar. El treball en grups flexibles pot ser atractiu per al professorat perquè només cal treballar un únic nivell d’aprenentage, però crea exclusió escolar. En el moment que dividim l’alumnat dins d’un centre no estem donant igualtat d’oportunitats. Com s’hauria de trencar aquesta dinàmica tan utilitzada a secundària?

  1. L’alumant nouvingut durant dos anys i, excepcionalment tres, va a l’aula d’acollida i, per tant, en bona part de l’horari de les assignatures o crèdits està fora del grup classe o flexible

  2. En el cas que un alumne tingui altres dificultats d’aprenentage, com no haver estat escolaritzat o tenir algun problema psicopedagògic, ha de tenir el suport del psicopedagog del centre durant unes hores a la setmana per poder suplir i corregir les seves mancances.

Tota aquesta adaptació ha d’estar recollida als Plans individuals intensius (PII) (veure annex 1 i annex 2), ja que és l’única manera de reflectir en la seva totalitat el procés d’aprenentatge d’un alumne nouvingut.

  1. Reglament de Règim Intern : drets i deures de la comunitat educativa

ús de la llengua catalana, respecte a la diversitat i a la igualtat d’opotunitats.

  1. Pla d’acollida: pensat per a tota la comunitat educativa (alumnes i professors) i en especial per a l’alumant nouvingut.

 1. Fomentar l’educació intercultural i respectar la diversitat cultural.

  1. Pla d’accio tutorial: Treballar la interculturalitat i fer del centre educatiu un centre acollidor i, per tant, és necessari treballar la diversitat cultural i social des de les tutories, ja que és en aquest espai on en el grup classe es veu més la diversitat de l’alumnat. Com treballar-ho?

a.1. L’alumnat ha de formar part de la societat catalana sense perdre els seus referents.

a.2. Fomentar actituds positives envers la diversitat

a.3. Treballar la interculturalitat als diferents continguts curriculars

a.4. Potenciar la participació escolar d’alumnes i famílies (punts de trobada)

 1. Promoure l’equitat per evitar qualsevol tipus de marginació.

  1. Garantir la integració escolar

  2. Prevenir l’absentisme creant, a ser possible, una comissió local per prevenir-lo

  3. Detectar necessitats físiques, cognitives, afectives i socials i corregir-les

  4. Facilitar la informació sobre beques i ajuts per no discriminar econòmicament ningú.

  5. Treballar la xarxa associativa de la població per integrar l’alumnat nouvingut i la seva família.

/media/disk/escola inclusiva/1-centre acollidor1A,B,C/CARACTERÍSTIQUES D’UN CENTRE ACOLLIDOR1C.ppt